စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

 ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူ ထုအသုံးျပဳႏုိင္မႈ နည္းပါးေန၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိေသးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘ျမန္မာ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးဘဏ္မ်ား၏ အနာဂတ္အ လားအလာ’ ဟု အမည္ေပးထား သည့္ အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ သည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားက ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးသည့္ ေခ်းေငြ အခ်ဳိး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိၿပီး အာဆီယံအ တြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၁၀၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဘဏ္ မ်ားအေပၚ ျပည္သူက စိတ္ခ်ယုံ ၾကည္မႈနည္းပါးေနျခင္း၊ ကြၽမ္း က်င္၀န္ထမ္း ရွားပါးျခင္း၊ ေခ်း ေငြစိစစ္မႈစြမ္းရည္ မျပည့္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဘ႑ာ ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ဘဏ္သို႔တင္ ျပႏုိင္မႈနည္းျခင္းစသည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခင္းအ က်င္းပိုမိုတုိးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေငြေၾကးပိုမိုထည့္၀င္လာေစ ရန္ ဖိတ္ေခၚရမည္မွာ အထူးလို အပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆို ထားသည္။

‘‘စီးပြားေရးမေကာင္းလို႔ ေခ်းေငြေတြ အမ်ားႀကီးမေပးႏုိင္တာ ပါ။ ဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြမေပးႏုိင္ တာလို႔ ေျပာလုိ႔မရပါ။ စီးပြားေရး မေကာင္းတာလည္း အစိုးရစီးပြား ေရးမူ၀ါဒ မေကာင္းလို႔ပါ’’ဟု ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ဥကၠ႒ဦးသိန္း ထြန္းက ေျပာသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ ေငြေၾကး ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ား၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဧရာ၀ တီဘဏ္သည္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြမ်ား မ်ား ထုတ္ေခ်းႏုိင္လွ်င္ အျမတ္ အစြန္းပိုမိုရရွိေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိရွိ ႏိုင္သည္ဟု စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ဆုိထားသည္။

ဘဏ္တစ္ခု အျမတ္မည္မွ် ရႏုိင္သည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဘဏ္ခဲြတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မႈ နည္းဗ်ဴ ဟာ၊ ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးႏုိင္မည့္ နည္း လမ္း စိစစ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ေခတ္ မီေဆာ့ဖ္၀ဲ စနစ္ အသုံးျပဳမႈတို႔ အေပၚမူတည္ဟု စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက သုံးသပ္ထားသည္။

‘‘အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေငြ ေၾကးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆို ရင္ လူေတြက ဘဏ္မသြားဘူး။ လူေတြက တရား၀င္တည္ေထာင္ ထားတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ မသုံး ဘူးဆုိရင္၊ ေခ်းေငြမရယူဘူးဆို ရင္ Financial Institution (ေငြ ေရးေၾကးေရးက႑)က ဘယ္လုိ လုပ္ျဖစ္ႏုိင္မလဲ’’ ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာထားသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအနက္ အာမခံ ထားသူ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေငြစု ေဆာင္းသူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္ခံေငြေၾကးလုပ္ ငန္းျဖစ္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္အေသး စားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ ရရွိသူ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည့္ ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေကာက္ခံထားသည့္ အစီ ရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။