ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အ၀လြန္သူမ်ား အသက္(၈)ႏွစ္ကစ၍ အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးလာႏုိင္

အ၀လြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား၌ပင္ အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးမႈဆီ ဦးတည္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က သတိေပးထားသည္။

မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၌ ကေလး ၆၃၅ ဦးကုိ ကာလၾကာရွည္ေလ့လာရာတြင္ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္၌ ခါးအတိုင္းအတာ ပုိမ်ားေနေသာ ကေလးတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္(၈)ႏွစ္တြင္ အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။


ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ားႀကံဳႏုိင္ေသာ အမွတ္အသားတစ္ ခုျဖစ္သည့္ ေသြးထဲရွိ ALT ဟုေခၚေသာ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး၏ ပမာဏ သည္ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျမင့္မားလာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

အသက္(၃)ႏွစ္တြင္ အေလးခ်ိန္ပုိမ်ားေနၿပီး အသက္(၃)ႏွစ္ႏွင့္ (၈)ႏွစ္ၾကားတြင္ ဆက္၍အ၀လြန္ျဖစ္လာသူသည္ အသည္းထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ပုိမ်ားေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

ကေလးဘ၀ အ၀လြန္လာစဥ္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔ ေရာက္လာ ေသာ ကေလးဦးေရ ပုိမ်ားလာသည္ဟု သုေတသီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဂ်နီဖာခူးဘုိင္ဒယ္ကေျပာသည္။

အ၀လြန္ျဖစ္ျခင္းကေန၍ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ အျခားဇီ၀ ျဖစ္ပ်က္မႈဆုိင္ရာျပႆနာဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း လူအမ်ားစု က သိထားေသာ္လည္း ယင္းက ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ား၌ပင္ ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိ သူနည္းပါးသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အသည္းထဲတြင္ အဆီစုေ၀းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားလာေသာအခါ အ ရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္သည့္ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါျဖစ္ လာသည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ၿပီး ထိခုိက္ပ်က္ စီးႏုိင္သည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအ ဆီဖုံးေရာဂါသည္ လကၡဏာျပသေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာႏွင့္ အသည္းဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

—Ref: UPI