၂၁ ရာစုပင္လုံ အဆင္ေျပစြာက်င္းပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္တိုက္တြန္း

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပျခင္း အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိစၥ ရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အစုိး ရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထံ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အ စည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္က အိတ္ ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔သည္။

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖုိရမ္ကုိ ဧၿပီ ၄ ႏွင့္ ၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရာေက်ာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ရာခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ဖုိရမ္တြင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္၏ လက္ရွိအေျခအေန အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ႀကံဳ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္ လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေရးထုိးထား သည့္အဖြဲ႕မ်ားကိုယ္စား ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၊ အပစ္မရပ္အဖြဲ႕မ်ား ကုိယ္စား  ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္းႏွင့္ ညီၫြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ တို႔ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလုိအိတ္ဖြင့္ ေပးစာေပးပုိ႔တဲ့အတြက္ အစုိးရ လုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္လာတာေတြ ရွိပါတယ္’’ ဟု ဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ အ လုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္၀င္း ကေျပာသည္။

 ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ က်င္းပျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ NCA လက္မွတ္ထုိး တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အဆင္ေျပစြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာက ကူ ညီရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ကုိး ခ်က္ အေရးဆုိတင္ျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေရွး႐ႈၿပီး NCA ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ တက္ ေရာက္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖုိရမ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ညီ လာခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခု တည္းသာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစႏုိင္သည့္နည္း လမ္းအျဖစ္ အၿမဲကိုင္စြဲထားရန္ ဖုိရမ္တက္ေရာက္သူမ်ားကတိုက္ တြန္းသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး ပူးတြဲေၾကညာရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါ၀င္လာႏုိုင္မည့္ လမ္း ေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လာေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္း ခ်က္မ်ားလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တြင္ပါရွိသည္။

 လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား က ျပည္သူမ်ားကုိ စစ္ေရးကိစၥ တြင္ ေခၚယူအသုံးျပဳျခင္း၊ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ေၾကာင့္ လူထုမလုံၿခံဳမႈကုိ ခံစားေနရျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ သံသယျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား အသင္းအက္ဥပေဒအရ ေထာင္ ခ်ခံေနရျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း အ ရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဖုိရမ္ တက္ေရာက္သူမ်ား က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။