အေမရိကန္ဗီဇာေၾကးမ်ား ဧၿပီ ၉ရက္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္

အေမရိကန္ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာကို ဧၿပီ ၉ရက္က စတင္၍အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္  ၿပီးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ဗီဇာေၾကးမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕ဗီဇာေၾကးမ်ား သက္ သာမည္ဟု  အေမရိကန္သံ႐ံုး (ရန္ကုန္)က ေၾကညာသည္။

 ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေၾကးႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာသက္တမ္းကိုျမန္ မာႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေနသည့္ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တူညီရန္အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒ အရလိုအပ္သျဖင့္္ ဗီဇာေၾကးႏွင့္ ဗီဇာသက္တမ္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရသည္ဟု ေၾကညာထားသည္။


စီးပြားေရးဗီဇာ၊ ခရီးသြားဗီ ဇာ၊ သေဘၤာသားဗီဇာ၊ ေက်ာင္း သားဗီဇာ အစရွိသျဖင့္ ဗီဇာအမ်ိဳး အစား ၁၅ခု၏ ဗီဇာေၾကးႏွင့္ ဗီဇာသက္တမ္းမ်ားကို အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရဗီဇာသည္ ယခင္  ၃၂၂ ေဒၚလာ သာက်သင့္ ေသာ္လည္း ယခုေဒၚလာ ၆၀၀က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဗီဇာသည္ ယခင္ ေဒၚလာ ၁၆၀သာက်သင့္ေသာ္လည္း ယခု  ေဒၚလာ ၆၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ သည္။ ခရီးသြားဗီဇာအတြက္  ယခင္က အာမခံေၾကး ၃၂ ေဒၚ လာ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း  ႏႈန္းထားသစ္တြင္ အာမခံေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

 သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ဗီဇာေၾကးတြင္ ယခင္က အာမခံေၾကးထည့္သြင္း ေကာက္ခံျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုအာမခံ ေၾကး ေဒၚလာ ၄၄၀ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သျဖင့္္ စုစုေပါင္း ဗီဇာေၾကး ေဒၚလာ ၆၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သေဘၤာသားမ်ား  အတြက္ ဗီဇာသက္တမ္းကို ယခင္က ၂ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုတစ္ႏွစ္အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ဗီဇာ ေၾကးႏွင့္ ဗီဇာသက္တမ္းကို ေျပာင္းလဲ သက္မွတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား၏  အ လုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကို တိုက္႐ိုက္ ထိခုိက္လာသည္ဟု ဂ်ပန္ NYK သေဘၤာလိုင္း ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာ ကိုေနေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘သေဘၤာပိုင္ရွင္ေတြက စ ရိတ္မ်ားတဲ့ ျမန္မာေတြကိုမေခၚဘဲ အျခားေစ်းသက္သာတဲ့ အာဆီ ယံႏိုင္ငံသားေတြကိုပဲေခၚေတာ့ မယ္။ အခုအေျပာင္းအလဲက သေဘၤာကုမၸဏီေတြေရာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သေဘၤာသားေတြပါ နစ္ နာတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေမရိကန္ဗီဇာေၾကး ျပန္ လည္က်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္း မည္ျဖစ္သျဖင့္္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သေဘၤာကိုယ္ စားလွယ္႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ဗီဇာတင္သြင္း ထားသည့္ သေဘၤာသားဦးေရ စာရင္း  အျမန္ဆံုးေပးပို႔ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေမရိကန္သံ ႐ံုး၌ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ခရီးသြားဗီဇာျဖစ္သည္။