စူပါေရာဂါပိုးမႊားမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး ပဋိဇီဝေဆးသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆရာဝန္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား သတိေပး

ၿဗိတိန္အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ားသည္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ပိုမ်ားလာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးသည္။

အဂၤလန္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ႐ံုးအႀကီးအကဲ ဒိမ္းဆာလီဒါဗစ္က ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားတြင္ မိသားစုဆရာဝန္မ်ား ပဋိဇီဝေဆးဝါး အသံုးျပဳမႈ လ်င္ျမန္စြာ ပိုျမင့္မားလာေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ထံ ေပးပို႔ေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ ဆာလီဒါဗစ္က ျပင္းထန္ေသာေရာဂါအခ်ိဳ႕အ တြက္ ပဋိဇီဝေဆးလံုးဝမတိုးေသာ ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔၌ ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးလာေနသည္ဟု သတိေပးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆-၁၇ အတြင္း ပဋိဇီဝ ေဆးမ်ား လြန္ကဲစြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္မႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာၿပီး အစိုးရက ယင္းကိစၥကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေန သည္။ ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၅,၀၀၀ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည္။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ားသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားက ယင္းပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ဆရာဝန္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ ပဋိဇီဝေဆး သံုးၿပီး ကုသမႈ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားက ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအေပၚ အာနိသင္သက္ ေရာက္မႈမရွိေတာ့သည့္အေျခအေနကို ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္ျခင္းဟုေခၚၿပီး ယင္းေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို စူပါေရာဂါပိုးမႊားမ်ားဟု ေခၚေလ့ ရွိသည္။

ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိုကုသရန္ ပိုမိုခက္ခဲၿပီး လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုးရြားေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ေဆးယဥ္ပါးျဖစ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႔အလိုလို ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳပံုမွားယြင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) လြန္ကဲစြာသံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။   

—Ref: Guardian

More in News Section