ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေငြတရား၀င္လဲႊေျပာင္းႏုိင္ရန္ ကုန္သည္မ်ားလုိလား

 ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေငြ ေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈကို အစိုးရက တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး စုစု ေပါင္း ေဒၚလာ ၃၂ ဘီလီယံေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္။

ကန္ေဒၚလာျဖင့္ တြက္ပါ ကတစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းခန္႔ ကုန္သြယ္ေနေသာ မူဆယ္၊ ေရႊလီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ေငြလဲႊရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ ဘဏ္အခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳေနရသည္။ မူဆယ္နယ္စပ္၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ယြမ္ေငြကိုသာ အဓိက အသုံးျပဳသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘဏ္မ်ား၌ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရ သည္ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ေငြစာရင္းဖြင့္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာ၌ တ႐ုတ္အစိုးရက  ေလာင္းကစားမႈမ်ားအပါအ၀င္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို ပိတ္၍ စစ္ေဆးေနသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ျမန္မာဘဏ္မ်ားသုိ႔ တရား၀င္ ေငြလဲႊ ႏုိင္ရန္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၃ ရက္က ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ဘဏ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ေငြစာရင္းမ်ား အပိတ္ခံခ့ဲရသည္။ ဆန္၊ သၾကားကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ား အပါအ၀င္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ေငြစာရင္းအခ်ဳိ႕ တ႐ုတ္အစိုးရက ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ  ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။