ဘိုးဘြားမ်ားအား ေတာင္းရမ္းရန္ ေစခိုင္းပါက သက္ႀကီးရြယ္အိုဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္

ဘိုးဘြားမ်ားအား လမ္း ေဘးတြင္ ေတာင္းရမ္းရန္ ေစခိုင္း ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္ အိုဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ဘိုးဘြားမ်ား ေတာင္းရမ္း သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအ ေလ်ာက္ ၎တို႔၏သားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားအတြက္ ရွာေဖြေကြၽးေမြး ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဘိုးဘြားမ်ားမွာမူ ေခါင္းပံုျဖတ္ကာ ေတာင္းရမ္း ရန္ ေစခိုင္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္းရမ္းမႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား စံု စမ္းစစ္ေဆးကာ ေစခိုင္းသူမ်ား ကို ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မ ဟုတ္) ေငြဒဏ္ျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ကေျပာသည္။


‘‘ဘိုးဘြားေတြကို လမ္းမေပၚ မွာ ဘာေၾကာင့္ ပစ္ထားတာလဲ၊ မိသားစုရွိိရဲ႕သားနဲ႔ သူ႔ကို ဘာ ေၾကာင့္ ေတာင္းခိုင္းတာလဲ၊ သူ တို႔ရဲ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္တာ လား၊ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ တကယ္ ခိုကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနတာလားဆိုတဲ့ ဟာအေပၚမူတည္ၿပီး နည္းဥပေဒ ထဲမွာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြား မယ္။ လက္ရွိမွာ ဥပေဒေတာ့ ထြက္ၿပီးၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာေကသီ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဘိုးဘြားမ်ားအား ေတာင္း ရမ္းခိုင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္ သြယ္တိုင္ၾကားလာျခင္းမ်ိဳး မရွိ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္တုိင္ ၾကားလာပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ လမ္းမေပၚရွိ စြန္႔ပစ္ခံဘုိးဘြားမ်ားကို လူမႈႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာနက ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေပး ျခင္းအျပင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ဘိုးဘြားေဂဟာ သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္။

 သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဆုိင္ ရာဥပေဒကို ၂၀၁၆ တြင္ စတင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ ႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းကြန္ရက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေနသည္။

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိင္ ရာဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၇ ခန္းပါဝင္ ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ား၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သားသမီး ေျမးတို႔၏တာဝန္မ်ား၊ ဝင္ေငြပံုမွန္ရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ လႈပ္ ရွားသြားလာ ေနထုိင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေရး စသည့္ က႑မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္အခန္းက႑ တြင္ မည္သူမဆို သက္ႀကီးရြယ္အို ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း(သို႔မဟုတ္) ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈေျမာက္ပါက ၂ ႏွစ္ထက္မပို ေသာ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ဆယ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျပစ္ မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအလိုက္ ေထာင္ ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ား အသီးသီး ျပ႒ာန္းထားသည္။