ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔အတြင္း ကက္စထ႐ိုမိသားစုဝင္မပါသည့္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္မည္

 ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို အရာအားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါက က်ဴးဘားႏုိင္ငံသည္ သမၼတ သစ္အမည္ကို သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ႏွစ္(၆၀)ခန္႔အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ကက္စထ႐ို မိသားစုဝင္တစ္ဦးမွ် မပါဝင္ေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

 သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည့္ လက္ရွိသမၼတ ရာအူးလ္ကက္စထ႐ိုသည္ အစ္ကို ဖီဒယ္လ္ ကက္စထ႐ိုကဲ့သို႔ ရာထူးမွ အနားယူ၊ မယူ ပေဟဠိျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။


 ဖီဒယ္လ္ကက္စထ႐ိုသည္ ရာထူးမွ အနားယူခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၂၀၁၆ အထိ ႀကိဳး ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ က်ဴးဘားအမ်ိဳး သားညီလာခံအေနျဖင့္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ အခါ သမၼတသစ္ အမည္တင္ သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ယင္းမွာ အေမရိကန္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရန္လို မုန္းထားခဲ့သည့္ က်ဴးဘားသမိုင္း တြင္ အဓိကအေျပာင္းအလဲတစ္ ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါက ဒီမိုကေရစီဆီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ အခ်ိဳး အေကြ႕ပါ’’ဟု က်ဴးဘား၌ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ အေျမာက္ အျမားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ Akerman ဥပေဒကုမၸဏီ၏ ေရွ႕ ေန ပက္ဒ႐ိုဖေရးရီကေျပာသည္။

ရာအူးလ္ကက္စထ႐ို၏ ေန ရာကို က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ပံုမွန္ တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပတြင္ လူမသိ နည္းသည့္ လက္ရွိသမၼတ မီဂြယ္ ဒီယာ့ဇ္နယ္လ္ (၅၇)ႏွစ္က ဆက္ခံဖြယ္ရွိသည္။

သမၼတအျဖစ္ ၎ေရြးခ်ယ္ ခံရပါက ဘာတစၥတာအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ၁၉၅၉ ေတာ္လွန္ ေရးအတြင္း ဖီဒယ္လ္ကက္စထ႐ို ညီအစ္ကိုႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ ေသာ ေျပာက္က်ားစစ္သည္မ်ား က အမ်ားစု ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ က်ဴးဘားအစိုးရအတြက္ အထင္ ကရေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ကိုယ္စား ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယာ့ဇ္နယ္လ္အေန ျဖင့္ သမၼတျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိျခင္းမွာ အာမခံခ်က္မရွိေသးေပ။

—Ref: usatoday.com