နီေပါႏုိင္ငံသို႔ ရထားလမ္းႏွင့္ေရလမ္းေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ အိႏၵိယသေဘာတူညီ

အိႏၵိယအစိုးရသည္ နီေပါႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ခတၱမႏၵဴသို႔ ရထားလမ္း ဆက္သြယ္ေဖာက္ လုပ္ရန္ႏွင့္ ေရလမ္းဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ နီေပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာမာ အိုလီႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာ ရန္ဒရာမိုဒီတုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္နယူးေဒ လီတြင္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္ ေပၚ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။


ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာမာအိုလီသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ၎၏ ပထမဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္း နီေပါႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယအ ေပၚ မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဒု တိယအႀကိမ္ ထပ္မံေရြးေကာက္ ခံရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာမာအုိလီသည္ နီေပါႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ဆက္ဆံေရး ညီမွ်ေစေရး ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာမာအိုလီက အနာဂတ္၌ ႏွစ္ ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ နီေပါႏုိင္ငံ၌ ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ား နည္းေန ၍ အိႏၵိယႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအရ ၿမိဳ႕ေတာ္ခတၱမႏၵဴတြင္ ပထမဆံုး ရထားလမ္း ဆက္သြယ္ေဖာက္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

 ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ ေသာ နီေပါတြင္ ေရလမ္းဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈက ႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

—Ref: AFP