အေျပာင္းအလဲကို အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနမႈ ၁၀ ခ်က္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာ (၃)

(၈) တာဝန္အယူအဆပိုင္း (Concept of Duty)

  အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ား (Conce- ptual Skills)မွ ယူထားသည္ဟု ျမင္ၾကလွ်င္ စီးပြားလုပ္ငန္း (Business)ကိုပဲ တန္းျမင္ၾကတာ မ်ားပါလိမ့္မည္။ တကယ္တမ္း က ကုမၸဏီေတြမွာမွမဟုတ္ေပ။ ဘိဇနက္ဆိုသည္က ႏိုင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြား၊ လူမႈစီးပြား၊ ဘယ္ အလုပ္ကိုမဆို၊ ႀကီးသည္ငယ္ သည္မဆို အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္ ေသာ အနက္ရွိသည့္ ေဝါဟာရ ျဖစ္ပါ၏။ သမၼတ၏ဘိဇနက္ႏွင့္ အေရာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦး၊ ျပည္ သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔၏ ဘိဇနက္ ကို ခြဲ၍ျမင္ရမည္ျဖစ္သလို တြဲ၍ လည္း ျမင္ႏုိင္ရပါမည္။ သူ႔အ လုပ္ ကုိယ့္အလုပ္။ ဂုဏ္သတၱိ အရာမွာသာ ျခားနားခ်က္၊ အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြ ထြက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘိဇနက္ သည္ ဘိဇနက္ပင္။ ဤေနရာမွာ ‘တာဝန္’ဝင္လာပါ၏။ တာဝန္ကို လည္း ႀကီးသည္ငယ္သည္ ဘာ ႏွင့္တိုင္းတာမည္လဲ၊ တာဝန္ကို ဘယ္ေလာက္ နားလည္ခံယူ၍ ေက်ပြန္သလဲဆိုသည္မွစ၏။ ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ ယူဆသလဲ ဆိုျခင္းက ပိုျမင့္သြားၿပီျဖစ္၏။ အယူအဆပိုင္းဆုိင္ရာတို႔၌ တာ ဝန္ဆုိသည္ကို ေသခ်ာနားလည္ ခံယူတတ္ပါက လူေတာ္ေရာလူ ေကာင္းပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါၿပီ။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး စစ္႐ံႈး ဂ်ပန္ကို အႀကီးဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ယူၾကသူ မ်ားျပားလွသလို ဤဖက္တာ၏ အေျခခံႏွင့္ အႏွစ္သာရကိုပါ ဆြဲ ထုတ္ယူ၍ရေနသည္။ ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ႀကီးက ႐ိုက္၍လည္း မခိုင္းပါ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ‘တာဝန္’အေပၚ အယူအဆသည္ လူမႈသိပၸံအရာ၌ ႀကီးမားစြာ ထင္ ဟပ္ျပေနဆဲဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး လူမႈ ေဗဒအရေတာ့ ထုိေခတ္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုအိုင္တီေခတ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ကို ယွဥ္ျပျခင္းအေပၚ လက္ ခံမႈသိပ္မရွိ၊ သေဘာသိပ္မက် ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္၏။ လူ ေတြကပဲ တစ္ကိုယ္ေရလြတ္လပ္ မႈကို သိပ္လိုခ်င္သလို အာသာ မေျပ ျဖစ္လာေနသည္လားဟု ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိေန၏။ ထင္ ရွားေပၚထြက္ ေရွ႕ဆက္ေန၏။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စက္မႈေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ပိုမ်ားျပား၏။ ဒီ႐ုပ္ပံု ကားခ်ပ္က ယေန႔ကမၻာ့တိမ္း ၫြတ္မႈ မ်ဥ္းၿပိဳင္ေတြကို အထင္ အရွား ျပသပါသည္။ သယံဇာတ က်ိန္စာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပထဝီအေန အထားအရ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွသည့္ ေဒသႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတို႔ိကုိ ဖယ္  လိုက္လွ်င္ေတာင္မွ က်န္ကမၻာ့ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုရွိ ပံုမွန္ သာမန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္း သာကြာဟခ်က္ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ေန ရသည္။ ကမၻာႀကီး မမွ်တ မေျပ ျပစ္ေသးပါ။  ကမၻာ့နိယာမေတြ အရ ဘယ္ေတာ့မွလည္း အလံုးစံု ျပည့္ဝမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုးျမင္ လြန္း၊ အေကာင္းျမင္လြန္း အစြန္း ႏွစ္ပါးကိုေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ပါ ၏။

ယေန႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ဤ ‘တာဝန္’အယူအဆပိုင္း ဖက္တာ ၌ အေတာ္တိမ္းေစာင္း ေနၾကပါ သည္။ အျပစ္စကားဆိုျခင္း မဟုတ္သလို သာမန္ျပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးအတြက္ ဘယ္လိုမွ မဆိုရက္ပါ။ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းေအာက္ မွာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ကြဲအက္ေန တာလား၊ ကြဲအက္ခံရသည္လား ... ထင္ရွားေနေစလွ၏။ ‘တာဝန္’ ဆိုသည္ကိုပင္ အဓိပၸာယ္လြဲမွား စြာ ေကာက္ယူနားလည္ေနၾကရ ၏။ အငတ္ခံၿပီး စပါးေရာင္းေပးမွ တာဝန္ေက်ပြန္ ဦးႀကီးျဖစ္သည္။  အငတ္မခံႏုိင္၍ မေရာင္းလွ်င္ အႏၲရာယ္အျပဳခံရသည္။ ဒါက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္။ ေနာက္ နဝတ၊ နအဖႏွင့္ ၂၀၁၁ အထိ လည္း ဤသို႔ဤပံုေတြ အေျမာက္ အျမားရွိပါ၏။ အဆင္သာကြဲ မည္၊ ဒီဇုိင္းအႏွစ္သာရက အတူ တူပင္။ အေၾကာက္တရားေတြ လိႈင္လိႈင္ ေပါမ်ားေစ၏။ လူ႔အရင္း အျမစ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ စိတ္ ေနစိတ္ထားေရးရာ၊ အယူအဆ ပိုင္းေရးရာေတြကို သတ္ပစ္ သည္။ ဝမ္းဝ႐ံု၊ ေက်ာခင္းႏိုင္႐ံု ေတြသာ ဒုနဲ႔ေဒး ေမြးထုတ္သည္။ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ အထိ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈက မဆလထိပ္ပိုင္းမွာပဲ ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အထိ ၂၃ ႏွစ္ကာလက ေတာ့ ဝန္ထမ္းႀကီးေတြမက်န္၊ ဝန္ထမ္းလတ္၊  ဝန္ထမ္းငယ္ေတြ အဆံုး ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ပ်က္စီး လာ၊ အဖ်က္ဆီးခံလာခဲ့ၾကရ သည္။ ႏိုင္ငံသား သာမန္လူေတြ လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေလာက္ဆိုသည္က ထမင္းစား ေရေသာက္ကိစၥ ျဖစ္လာေစခဲ့ရ ေတာ့သည္။ ႀကံဳသလို၊ ၾကက္ ယက္သလို ရွာေဖြစားေသာက္ႏိုင္ ၾကလြန္းပါမွ။ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ ခ႐ိုနီ ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ေတြျဖစ္လာၿပီး တခ်ဳိ႕ တစ္ဆင့္ခံလက္ပြား အဆက္အႏႊယ္ေတြျဖစ္လာ၊ ခြင္ ႐ိုက္စား၊ အဆင္ေျပ၏။ စာအုပ္ တြဲႀကီးေတြပင္ ေရးႏုိင္ပါသည္။

တာဝန္ ...။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ကိုပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာလာခဲ့၏။ အေသာ္ရစ္ေတး ရီးယန္း သြင္းသမွ်ပံုစံကို ‘ဝင္’သူ သာ တာဝန္ေက်သလို ျဖစ္ေတာ့ ၏။ အခြန္ေဆာင္ျခင္းေလာက္မွာ ေတာင္ လက္သိပ္ထုိးလိုက္လွ်င္ ပိုအဆင္ေခ်ာသည္မို႔ ရပ္ကြက္ထဲ က ကြမ္းယာဆိုင္၊ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၊ ဆိုင္းဘုတ္ခြန္ေလာက္ကိုပင္ လမ္းေလွ်ာက္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေပါင္း႐ိုက္လိုက္ကုန္ၾက၏။ ကမ္း ကုန္ပါ၏။ ထုိသူမ်ားကို အျပစ္ ေျပာ၍မရ။ အေသာ္ရစ္ေတးရီး ယန္းသည္သာ အဓိက။

ဟုတ္ၿပီ...။ ယခု ခုနစ္ႏွစ္၊ အရပ္သားအစိုးရ ၂ႏွစ္မွာေကာ တာဝန္သိစိတ္ေရခ်ိန္ ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ ရွိလာေနၿပီလဲ။ ေသာ့ခ်က္ေမးခြန္း ထြက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း ျခင္းက လက္တစ္လံုးျခားႏွင့္ စိုး မိုးေရးေဖာ္ေဆာင္ရသည့္ ယႏၲရား ထဲမွ အဆင့္ဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီမွာ သာ လိုသလိုလုပ္၍ ရေနေသး သည္။ ဥပေဒတခ်ဳိ႕က အဆင္ မေျပ။ သည္ၾကားထဲမွာ နည္း ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးနည္းနာ စနစ္ ေတြ မေပၚထြက္လာေသးသည္က အမ်ားစု။ ႏိုင္ငံသားေတြဘက္ကို ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အတြက္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဟု အနစ္နာ ဆက္ခံခိုင္းသလိုပံုစံ ျဖင့္ ေဆာ္ၾသျပေန႐ံုမွ်ေလာက္က အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ပညာေပး (Advocacy) လုပ္ဆိုသည္ေတြက ယေန႔ထိ ေယဘုယ်ဆန္ေနေသး ၏။

Conceptual Skills ျမင့္ လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစီေရာ ႏိုင္ငံပါ ‘တက္’မည္။ ဤမက္လံုး (Incen -tives)မ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္း စံုျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် ယုတၱိိရွိရွိ ျပသႏုိင္ဖို႔ လိုေနသည္။ တစ္ဦး ေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေလာက္ကို ဆြဲထုတ္ျပေန႐ံုမျဖစ္ ပါ။ ‘တာဝန္’ဆိုတာ ဘာလဲ...။ အလုပ္ျပဳတ္မွာစိုး၍၊ အဖမ္းခံရ မွာစိုး၍ဆိုေသာ အေၾကာက္တရား အရင္းခံၿပီး ေက်တယ္ဆို႐ံုလုပ္ေန ၾက၍လည္း တိုးတက္လမ္းသိပ္ မျမင္။ တစ္ဦးစိတ္ အတၱကိုပဲ၊ ပုဂၢလိအက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ အေျခ ‘တည္’ေပးလိုက္ပါ။ ၁၉၄၅-၆၀ ဂ်ပန္ေတြ၏ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကို ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊ ဝတၳဳေတြျဖင့္ ျခယ္မႈန္းၾကပါ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေတြမွာ ဖန္တီးေဖာ္ျပၾကပါ။ အစိုးရခ်ည္းသက္သက္ လုပ္၍ မရေတာ့သည့္ ကာလမ်ဳိးမွာ လူထု၏ သိစိတ္ေရခ်ိန္ပါဝင္ပူး ေပါင္းလာပါမွ အလုပ္ျဖစ္ပါမည္။ က်ယ္ျပန္႔လြန္းလွျငား ဤမွ် ေလာက္ႏွင့္ ခဏရပ္မည္။ ဆက္ လက္ခ်ိန္ဆ စဥ္းစားၾက၊ ေတြး ေခၚလုပ္ကိုင္ေပးၾက ေစလိုပါ၏။

(၉) မစ္ရွင္သစ္ (မ်ား) (New Mission)

အေျပာင္းအလဲက ေကာင္း ဆိုး ေရာႁပြမ္းေနေသးေသာကာလ ႏွင့္ အေနအထားထဲမွာ ျဖစ္ေန ၏။ ရွိေန၏။ က်န္ဖက္တာကိုးခု ကိုမူတည္၍ ယခုဖက္တာကို အေစာပိုင္းကတည္းက ေသခ်ာ စနစ္တက် ခ်မွတ္ထား႐ံုတင္ မက ‘လမ္းေၾကာင္း’ (Path Way) ေတြကိုပါ စဖြင့္ထားခဲ့ရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ရာထူးလက္ ခံမိန္႔ခြန္းတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ ေသာ လူ႔အဝန္းအဝိုင္းတည္ ေဆာက္ျဖစ္ေပၚေရး၊ လူမႈစီးပြား ျမင့္မားတိုးတက္ေရး ... အဓိက ပန္းတိုင္ေလးခ်က္ ပါဝင္ခဲ့၏။ ခ်မွတ္ၿပီးသားျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားအရ အေျပာင္းအလဲသည္ ႐ုတ္ျခည္း ေပၚလာသည္မဟုတ္။ ျမန္မာ လည္း ႏွစ္ ၃၀ နီးပါး ျဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားၿပီးမွ ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာ ျဖင့္ ဤအဆင့္အေနအထားကို ေရာက္ရွိခဲ့ရတာျဖစ္သည္။ ပင္မ ေက်ာ႐ိုးက ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ျပည္သူ ေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ သီအိုရီေတြအရ Regime Change တြင္ ပထမဆံုးအရပ္ သားအစိုးရသက္တမ္းမွာ အကန္႔ အသတ္ႏွင့္ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြရွိ၏။ ျမန္မာ၏ ငါးႏွစ္ကို ပဲ ယူၾကမည္။ ပထမသံုးႏွစ္၊ အလြန္ဆံုး သံုးႏွစ္ႏွင့္ သံုးလသည္ အဓိကမူလ ပန္းတိုင္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ကိုးလသည္ ေနာက္ ထပ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေျခတို႔ ခ်ျပ၍ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စည္း႐ံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကာ လမွာလည္း ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေန ေရး ေဇာင္းေပးေနရခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍မျဖစ္ျပန္။

စာေရးသူ အဆုိးျမင္ပိုမ်ား ေနသည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ ပါ၏။ ေနာက္ေတာ့ မက်ေသးဟု ယူဆပါသည္။ တာဝန္ပိုင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ သိျမင္လြယ္မႈ အဓိ ကက်သည္။ ထုိအခ်က္ေတြ ခပ္ ျမန္ျမန္ျမႇင့္ပါ။ တာဝန္သည္ မစ္ ရွင္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိမွန္ အျမင္မွန္သူမ်ားဆီသာ ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ပါ။ တရားဥပေဒ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္မႈပိုင္းပါ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါ။ စစ္ဘက္မွ တိုက္ ႐ိုက္ကိုင္တြယ္ေနေသာ ဝန္ႀကီး ဌာန သံုးခုအပါအဝင္ ဘယ္ဝန္ ႀကီးဌာနကိုမဆို တာဝန္ႏွင့္မစ္ရွင္ ပိုင္း၌ တစ္တန္းတည္း ရွိပါေစ။ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ဆက္တိုက္ဆက္လုပ္၊ ရဲရဲ လုပ္ပါ။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း CSO မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၏ ‘အား’ကို ျပန္ယူႏိုင္ေရး လမ္း ေၾကာင္းဖြင့္ပါ။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို မထမ္းႏိုင္ေသာ ‘ဝန္’ပိုမပိပါေစ ႏွင့္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပင္ ပါ။ လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ေဆာင္ ေရးယႏၲရား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာမေလာက္ ငပါက ဆုေပးဒဏ္ေပး ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားပိုင္ စီးပြားေရးအျမတ္ အစြန္းတို႔မွ ခြဲေဝေပးႏိုင္၏။ ျပည္ သူ႔ဘ႑ာ၊ ဘတ္ဂ်က္ထဲမေရာက္ တာေတြ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ပါ၊ စိစစ္ပါ၊ လူကိုအေရးမယူဘဲ လုပ္ ငန္းကို အေရးယူဒဏ္ေငြ႐ိုက္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs- State Owned Enterprises) ကို အရည္အေသြးျမႇင့္ၿပီး ကုမၸဏီ မ်ားပံုစံ ခပ္သြက္သြက္လုပ္ပါ။ အခ်ိန္ပင္ သိပ္မရေတာ့ေပ။ ျမန္ ျမန္ႀကီး လုပ္ရပါမည္။ ပုဂၢလိက SMEs မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္သေဘာပဲ ျဖစ္ပါေစ။ Rival အၿပိဳင္သေဘာ မျဖစ္ပါေစ ႏွင့္။ လုပ္ကြက္ေတြ ခြဲေဝယူႏိုင္ စရာ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ဖိႏွိပ္ မႈ၊ ႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ အသာစီးရယူမႈမ်ဳိး လံုးဝမလုပ္မိပါေစႏွင့္။ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ၊ အမွီအခိုကင္းမဲ့ ၍ ထက္ျမက္တက္ႂကြေသာ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ (M&E)မ်ား၊ Watch Dog Body မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ လွ်င္ သင့္ခ္တန္႔ခ္ (Think Tank) မ်ား ထပ္ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး အႀကံျပဳ ခ်က္ရယူပါ။ စီးပြားေရးမွာ ၁၅ လေလာက္ပဲ အခ်ိန္ရွိေတာ့သည္။ ေမခ႐ိုေရာ၊ မိုက္ခ႐ိုမွာပါျဖစ္ သည္။ GDP တက္ေရးကတစ္ ပိုင္း၊ အရင္းျပန္လည္ခြဲေဝမႈ စနစ္ ေကာင္း (Capital Redistribu-tion)က တစ္ပိုင္းျဖစ္၏။ GDP တက္တိုင္း စီးပြားျဖစ္၍ လူအမ်ားစု ရႏုိင္သည္မဟုတ္။ အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ အေသးစိတ္ေရးပါဦး မည္။

ဒါေတြက ၂၀၂၀ ထိ မစ္ရွင္ သစ္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ဖက္တာမ်ားကို ေတာ့ ယတိျပတ္မေျပာလိုပါ။ မေျပာႏိုင္ပါ။ အင္အားအႀကီးဆံုး အဖြဲ႕၏ သေဘာကိုပဲ ၾကည့္ေနရ သည့္ပံုမ်ဳိး ျဖစ္ေန၏။ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ လုပ္ႏုိင္သ၍ ၂၁ ပင္လံု (မ်ား) ထိေရာက္အားေကာင္းမႈ အျမင့္ဆံုး ရႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ရပါမည္။ EAO ေတြ စိတ္ထင့္ေန ၾကတာလည္း  ဒါပဲျဖစ္၏။

လာမည့္မစ္ရွင္သစ္က ဒီမို ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လူမႈစီးပြား တိုးျမႇင့္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ျမင့္တက္ျခင္း ... ပဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ အလြန္။

(၁၀) ႐ုပ္သိမ္းမႈ (မ်ား) (Demo -bilisation)

Mobilisation/Mobiliza-tion ကို Regime Change အတြက္မွာေတာ့ လူထုပါဝင္ ေရြ႕လ်ားမႈဟုယူဆၿပီး ယခု De တစ္လံုးခံလိုက္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းမႈဟု ယူရသည္လဲ။ ပညာရပ္၊ လက္ေတြ႕အေမး ထြက္လာပါသည္။ မွန္ပါသည္။ Change အထြက္တုန္းကအတိုင္း ဆက္ယူ လွ်င္ လူထုပါဝင္ေရြ႕လ်ားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေလွ်ာ့ခ် လိုက္ရသည္ လားဟု ထင္စရာ ယူစရာျဖစ္သြား ၏။ ေနာက္အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိးက ‘ေရြ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ျဖစ္ေနျပန္ သည္။

အေျပာင္းအလဲကို လႊမ္းမိုး ေသာ ဖက္တာအျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္းမႈ ကို ဘယ္အရာေတြမွာ ျပဳရမည္ လဲ။ လုပ္ရသည္လဲ။ ဥပေဒပိုင္း၊ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ဗ်ဴဟာပိုင္း၊ ေအာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္း၊ လူမႈဆိုင္ရာ  ပိုင္းမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ မရွိသင့္ မျဖစ္သင့္သည္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့႐ုပ္သိမ္း ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္ဆင့္ လုပ္ႏုိင္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းလိုျခင္း သာျဖစ္ပါ၏။ ရာဇသတ္ႀကီးမွာ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ ပုဒ္မေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္(ဥပမာဒဏ္ေငြပမာဏ) သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္ရေပမည္။ ဥပေဒပိုင္းကို စိုးမိုးေရး တာဝန္ယူရသည့္ ျပည္ထဲေရး (ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စသံုးလံုး၊ စီအုိင္ဒီ၊ အက္စ္ဘီ စသည္ျဖင့္) အျပင္ သီးျခားေကာ္မရွင္မ်ား (အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္ျဖင့္)တို႔၏ တာဝန္ပိုင္းမ်ား၌ အလုပ္မျဖစ္သည္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ႐ုပ္သိမ္းရမည္။ ထိေရာက္ထက္ျမက္အားေကာင္းေစေရး ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္၏။ ခပ္ရဲရဲလုပ္ဖို႔ လိုပါမည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ားကိုလည္း ျပန္စိစစ္ရမည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၏အင္အား၊ စြမ္းရည္မလံုေလာက္လွ်င္ ျဖည့္တင္းရမည္။ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းသည္ ျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ျဖစ္၍ ဤဖက္တာေအာက္မွာပဲ အက်ဳံးဝင္ေနျခင္းဟု ဆိုပါမည္။ တင္းက်ပ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရပါမည္။ လူမႈစီးပြား အဓိကက်ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ တာဝန္ခံယူထားေသာ အစိုးရကိုပင္ ျပန္အထင္လြဲႏိုင္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိ၏။ ဒါေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရမည္။ စိတ္ကိုလည္း ေပ်ာ္ေစရပါမည္။ လူမႈ စီးပြားကိုလည္း ဦးစားေပးရပါ မည္။ ပိုက္ဆံရတိုင္း ေပ်ာ္သည္ ေတာ့မဟုတ္။ သူတစ္ပါး ထိခိုက္ နစ္နာမႈမရွိလွ်င္ စည္းေဘာင္ထဲ က ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ကို ေပးရပါမည္။ အပန္းေျဖစရာ ေနရာမရွိ။ ႏိုက္ ကလပ္ႏွင့္ ဟိုတယ္မသြားႏုိင္သူ အမ်ားစုအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖစရာ ဧရိယာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးရပါမည္။ အ တားအဆီး၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနသည္မ်ားကို ဖယ္ရွား႐ုပ္သိမ္း ျခင္း မည္ပါ၏။ လူမ်ားစု လက္ခံ မည္ေသခ်ာ၍ ရဲရဲလုပ္ရေတာ့မွာ ေတြ ရွိေနသည္။ အေသာ္ရစ္ေတး ရီးယန္း ‘မဲ’ တင္းမွာ၊ ခ႐ိုနီေတြ ျငဴစူမွာမ်ဳိး ႀကံဳရမည္။ မစိုးရိမ္ပါ ႏွင့္။ အမွန္တကယ္ ထက္ျမက္ ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးက ဒါပဲျဖစ္၏။ မွ်တ ေျပျပစ္ ကစားကြင္း (Fair Play-ground)ေတြ  ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ CSO မ်ား၊ မီဒီ ယာမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားမႈမ်ား အား ေျဖေလွ်ာ့႐ုပ္သိမ္းရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူေတြ အမွန္တရား ကို  ပိုေရြးခ်ယ္တတ္လာဖို႔အေရး အတြက္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ သည္။

ဤဖက္တာ ၁၀ ခ်က္ကို ဤ ေဆာင္းပါး အစပ်ဳိးကတည္းက ဘာအေရးအႀကီးဆံုးလဲ သတ္ မွတ္မထားပါ။ အားလံုးအေရးႀကီး ၍ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္သူ ၅၄ သန္း၏ အမ်ား စု၏ ယေန႔အထိ အရပ္သားအစိုးရ ဘက္မွာ ရပ္ခံ၊ ေတာင့္ခံ ေပးထား သည္။ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ (သိသည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေစ) ၎တို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေရြ႕လ်ားေပးေနၾကပါ၏။ အ ေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္႐ုန္းထြက္ၿပီး ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ ရပ္တည္၊ ကံဉာဏ္ဝီရိယအေလ်ာက္ ႀကီးပြားလိုေသာစိတ္ေတြ အရင္းခံတာ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ Deeply Divided Societies အဆံုးကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျငား အမ်ားညီ၍ ဤကိုကြၽဲဖတ္ ေစေသာ ေခတ္ကာလေတြ ျဖတ္ သန္းခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါကလည္း အမ်ား ညီသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ စိုးရိမ္ စရာေတြက ေရခ်ိန္ျမင့္လွသည္။  သို႔ျငား စိတ္ေအး (Calm)မွ ျဖစ္ မည္။ ၿခံဳငံုလႊမ္းမိုးၾကည့္ႏိုင္၊ အို ဗာဗ်ဴးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးၿပီး ဖက္တာေတြကို အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ထပ္ထပ္ ႀကိဳးစားေနၾကရပါမည္။ တိုင္းရင္း သားေတြ၏ အသံကို ပိုနားေထာင္ ပါ။ တကယ္ဆံုးျဖတ္ရမည္က ကိုယ္သာျဖစ္ၿပီး လမ္းဖြင့္ေပးပါ။ ဆဲြေခၚယူပါ။

ဒီမိုကေရစီလိႈင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအေျပာင္းအလဲ ... ဒါကို ျမန္မာ ရထားႏွင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ငရဲ က လြတ္တယ္ဆို႐ံုေတာ့ရွိၿပီ။ အေမွာင္ေခတ္ (Dark Age)ကေန အလင္းေခတ္ဆီ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပာပူ၊ မီးပူေတြေတာ့ရွိေနဦးမွာေသခ်ာ၏။ အတူတကြ၊ အမ်ားစုႀကီးအတူ ျဖတ္သန္းေရွ႕ ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေက်ာ္လႊား ၾကရပါဦးမည္။ ျပာပံုထဲက ႐ုန္း ႂကြၾကရဦးမည္။ ဒီမိုဂရပ္ဖီႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပထဝီ၊ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေမခ႐ို၊ မိုက္ခ႐ိုေရခံ ေျမခံေတြ ရွိေနပါေသးသည္။ အေၾကာက္လြန္ေန၍ ဘာမွ်မရ။ လုပ္စရာရွိတာ ရဲရဲလုပ္ၾကရပါ မည္။ ျဖတ္သန္းၾကရပါမည္။ ကိုယ့္အလုပ္ေပၚ မူတည္၍ အ ေျဖထြက္မည္သာ။   ။

(ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသည္ စာေရး

သူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)