ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ နီးလာေသာ္လည္း ျပည္ပေငြလႊဲနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္း

 ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ နီးလာေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ကုန္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ ေငြလႊဲ ေပးပို႕မႈ နည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚ လာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာသည္ဟု  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ႏွစ္သစ္ကူ႐ံုးပိတ္ရက္နည္း ျခင္း၊ သြင္းကုန္သမားမ်ား ေငြလႊဲ ပို႔မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚ လာတန္ဖိုးသည္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္၌ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁,၃၂၃ က်ပ္ခန္႔ေစ်း ဖြင့္ခဲ့သည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္က တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၂၈ က်ပ္ခန္႔ ေစ်းဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပတ္ ေက်ာ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာ ငါး က်ပ္ေစ်းက်လာသည္။

ထို႔အတူ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကလည္း မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၃၅ က်ပ္မွ ဧၿပီ ၆ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၃၀ က်ပ္ ေစ်းဖြင့္သည္။

သြင္းကုန္အတြက္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသို႔ေငြလႊဲပို႔သည့္ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ မတ္လ ၃၀ရက္တြင္  တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၃၂ က်ပ္မွ ဧၿပီ ၆ရက္တြင္တစ္ေဒၚလာလွ်င္  ၁,၃၂၈ က်ပ္သို႔ ေစ်းက်သည္။ ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္ နည္းသ ျဖင့္ ျပည္ပကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ သြင္းစုေဆာင္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေၾကာင့္ ေငြလႊဲေပးပို႕မႈ ေလ်ာ့ နည္းသည္ဟု ျပည္ပမွ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေနသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘လတ္တေလာမွာ ပို႕ကုန္နဲ႔  သြင္းကုန္ပမာဏ တူညီေနတာ လည္းပါမယ္’’ ဟု ျပည္ပသို႔ဆန္ တင္ပို႕ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္  ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္နီးလာခ်ိန္တြင္ သြင္းကုန္ သမားမ်ား၏ ေငြလႊဲေပးပို႕မႈ၊ ျပည္ပခရီးသြားလို သူမ်ား၏ ၀ယ္ ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္ေလ့ရွိသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်း ကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ဆက္ လက္က်ဆင္းၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ  မာလာမည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းကုိ  တည္ၿငိမ္ စြာထိန္းေနသည္ဟု ေျပာထား သည္။  

ထ႔ိုေၾကာင့္ သႀကၤန္ပိတ္ ရက္အၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ထပ္မံျမင့္တက္မည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းကခန္႔မွန္းေနသည္။