မူ၀ါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာမရွိဘဲ SME လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တြန္းအားေပးေနဟု ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ ေ၀ဖန္

အစုိးရအေနျဖင့္ အ ေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရး (SME)လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံကိန္္း မူ၀ါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာမရွိဘဲတြန္းအား ေပးေနသည္ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ ေဘာဂေဗဒဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသီတာၾကဴ က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ဧၿပီ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ‘မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအလားအလာသုံးသပ္ ျခင္း’ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာ သီတာၾကဴက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အထည္ခ်ဳပ္ပဲ ပုဂၢလိကဆြဲ ထားတဲ့ ႏွစ္ ၃၀ Plan (စီမံခ်က္) ရွိတာ။ က်န္တဲ့က႑ေတြမရွိဘူး။ Plan မရွိဘူး။ ေပၚလစီမရွိဘူး။  Regulation (နည္းဥပေဒ) လည္း ေသေသခ်ာခ်ာမရွိဘူး’’ ဟု ၎ ကဆက္လက္ေျပာသည္။

SME လုပ္ငန္းမ်ားမွ လူသုံး ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္လုိအပ္သည့္ ကုန္ေခ်ာမထုတ္လုပ္ႏိုင္လွ်င္၀ယ္ လုိအားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ လာႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာသီတာ ၾကဴက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရသည္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအ ခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းလည္း အားနည္းေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားၾကား ရရွိထားသည့္ အာဆီယံလြတ္လပ္ ေရးကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက အ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ ျမန္မာ့ SME လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ ဌာန၏ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ စက္ ႐ုံ ၅၀ ကုိစစ္တမ္းျပဳလုပ္ရာ အ ဆုိပါအေၾကာင္း စက္႐ုံသုံးခုသာ သိသည္ဟု ေဒါက္တာသီတာၾကဴ က ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ တြင္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္ပင္ မရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘SME လုပ္ငန္းေတြ ပုိၿပီး ေတာ့ လုပ္သာကိုင္သာရွိဖုိ႔အ တြက္က်ေတာ့ အစုိးရစီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလဲဆုိတာ မူတည္ပါတယ္’’ ဟု စီးတီးမတ္ဟုိးလ္ဒင္း ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္ကေျပာသည္။

SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးရရွိေရးထက္ စီး ပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းရွိ၊ မရွိ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအလြယ္တကူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ရွိ၊ မရွိကုိ အလြယ္တကူ သိရွိရန္လုိအပ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိအစုိးရတြင္ SME မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ တည္ၿငိမ္သည့္ မူ၀ါဒမရွိေသး ေၾကာင္း ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္က ဆုိ သည္။‘‘တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဇာင္း ေပးၿပီးေျပာၾကတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ ငံမွာက က႑တစ္ခုကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေပးလုိ႔ရတဲ့အေျခအေနမရွိ ေသးပါဘူး’’ ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚေအးေအး၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအစုိးရက စုိက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေခ်း ေငြေပးေနၿပီး SME လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအ တြက္ ဦးစားေပးရန္လုံေလာက္ သည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ပမာဏမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။