႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမုဒၵရာပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္

ဝယ္လင္တန္- သမုဒၵရာပိုင္းဆုိင္ ရာ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OFC) ၏ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ အုတ္က လန္ၿမိဳ႕႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္မႈ တြင္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIFA) က စာရင္းစစ္ဝင္ရာ၌ အဂတိလိုက္စားမႈ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ မသမာမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို စံုစမ္းစစ္ ေဆးမည္ဟု OFC အဖြဲ႕က ေျပာ သည္။

ဖီဖာအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအ ေဝးမတိုင္မီ ႏွစ္ရက္တြင္ OFC ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္ခြၽန္ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကိစၥ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ခြၽန္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥ မ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ အုတ္ကလန္ စီမံ ကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔ စာရင္း စစ္ခ်က္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္ဟု ဖီဖာက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအတြက္ OFC ကို ရန္ပံု ေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ယာယီဆုိင္းငံ့မည္ဟု ဖီဖာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ ဆုိင္းငံ့ျခင္းသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္အတြင္း ဖီဖာ၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ခဲ့ေသာ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပံုမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္ စားမႈကို လံုးဝသည္းမခံသည့္ အစီ အစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ သည္။

ရန္ပံုေငြ ျပန္လည္ရရွိရန္ ဖီဖာ၏ လိုအပ္ခ်က္အားလံုး ျပည့္ မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး OFC က သေဘာတူညီထားၿပီး ကိုယ္ပိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ စီမံကိန္း အေပၚ စာရင္းစစ္ျခင္း ထပ္မံလုပ္ ေဆာင္ရန္ OFC က သေဘာတူခဲ့ သည္။ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြား ေသာ ေဒးဗစ္ခြၽန္သည္ ပါပူး၀ါး နယူးဂီနီေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႀကီး အကဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ကစ၍ OFC၏ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

—Ref: AFP