ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ ေျခာက္ လတာဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ သည္။ 


သို႔ျဖစ္၍ အဆုိပါဘတ္ဂ်က္ ေငြေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္(က်ပ္ သန္း ၆,၀၀၀)ေက်ာ္ကို ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ျပန္လည္ ေပး သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ေျခာက္လ တာဘတ္ဂ်က္အတြက္ အသံုးစ ရိတ္ကို က်ပ္ ၇၅ ဒသမ ၁၄၉ ဘီလီယံေက်ာ္ လ်ာထားခဲ့သည္။ ရေငြသည္ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၃၉၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေငြ ၇၀ ဒသမ ၇၅၃ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ သည္။