ပီ႐ူးသမၼတ မာတင္ဗစ္ကာရာ

မာတင္ဗစ္ကာရာသည္ ပီ႐ူး အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ပီ႐ူးသမၼတျဖစ္ သည္။ ဗစ္ကာရာသည္ ယခင္က မိုကူရြာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ ပီ႐ူးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပီ႐ူးသံအမတ္ႀကီး အ ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗစ္ကာရာသည္ Peruanos Porel Kambio ပါတီကိုကိုယ္စားျပဳ၍ သမၼတေလာင္း ပက္ဘလိုကူဇန္ စကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတေန ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ဗစ္ကာရာကို ႏိုင္ငံေရး သမားဖခင္ႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း  ဆရာမ မိခင္တို႔က ၁၉၆၃ မတ္လ ၂၂ ရက္က လီမာၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ့သည္။ ဖခင္ဆီဆာသည္ မိုကူရြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ အေျခခံဥပေဒ ညီ လာခံအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ မိသားစုသည္ မိုကူရြာတြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ေမြး ဖြားခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆုတ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လီမာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူသည္ မိမိ၏ ဘဝအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗစ္ကာရာက ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ေျပာျပသည္။

ဗစ္ကာရာသည္ မိုကူရြာတြင္ ပင္ အေျခခံပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ လီ မာၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားအင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ESPN စီးပြားေရးေက်ာင္းမွလည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ဗစ္ကာရာ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္ မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေမြးရပ္္ေျမမိုကူ ရြာကပင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေသာ္လည္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းက ေဒသ ခံမ်ားကို တူညီေသာ လစာမေပး သည့္ကိစၥကို ဗစ္ကာရာက ဦး ေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ လီမာသို႔တက္ကာ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီသို႔ ၎တို႔ကိစၥတင္ျပခဲ့ သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီက အ ေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့သည္။ ယင္းမွေန၍ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေစ့ ေဆာ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ တြင္ ဗစ္ကာရာ သည္ မိုကူရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအ ျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ သည္။ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကာလ တြင္ လူမႈေရးၫႊန္းကိန္းမ်ား တက္လာၿပီး ၎ကလည္း အဂ တိလိုက္စားမႈကို ေရွာင္ရွားခဲ့ သည္။ ပီ႐ူးအတြက္ ရွားပါးေသာ နမူနာဟု အေမရိကန္ ဝါရွင္တန္ ပို႔စ္ သတင္းစာက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဘဝမွာပင္ Anglo American မိုင္းလုပ္ငန္း  ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား ျပႆ နာတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ ဝန္ယူခဲ့သည္။

၂၀၁၆ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဗစ္ကာရာ သည္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ရေသာ္ လည္း သမၼတကူဇန္စကီးက ၎ ကိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကိုင္တြယ္ေစ ခဲ့သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးအျဖစ္ ဗစ္ကာရာသည္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ပီ႐ူး ႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရေဘးဒုကၡ အမ်ားအျပားကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ ခ်င္ခ်ီ႐ို ႏို္င္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနရသ ျဖင့္ ဗစ္ကာရာသည္ ဝန္ႀကီးေနရာ မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေနာက္ ဗစ္ကာရာသည္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပီ႐ူးသံအမတ္ႀကီးအ ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရၿပီး ျပည္သူထူထု၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္သမၼတ ကူဇန္စကီးအ ေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ရာထူးမွ ဖယ္ ရွားေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သမၼတကူဇန္စကီးႏုတ္ထြက္ ၿပီးေနာက္ ဗစ္ကာရာသည္ ၂၀၁၈ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၏ ၆၇ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ဗစ္ကာရာသည္ ဇနီးသည္ မာရီဘယ္ႏွင့္ သားသမီးေလးဦး ထြန္းကားထားသည္။

—Ref:Wikipedia