တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုတြင္ ေႏြရာသ ီ‘အ’ သုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းမ်ားဖြင့္မည္

၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ‘အ’ သံုးလံုးစာသင္၀ိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − Soe Aung/ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန)

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုတြင္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ကစ ကာ ေႏြရာသီ‘အ’ သုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

ခ်င္း၊ မြန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသ ႀကီးတို႔မွ အေျခခံအေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ မတတ္ေျမာက္သည့္ ေဒသခံမ်ားကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက လုပ္အားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

‘အ’သုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းမ်ား တြင္သင္ၾကားမည့္  တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ဧၿပီ ၅၊ ၆ ရက္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနၿပီး ‘၀၊ ထ၊ က၊ လ၊ သ’ဟု လူသိမ်ားသည့္ အေျခခံစာေရးနည္း၊ ဖတ္နည္းမ်ား  သင္ျပႏုိင္ရန္ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေၾကာင္း  ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ဆုိသည္။

‘‘အ သုံးလုံးစာသင္၀ိုင္းေတြ က ျပည္နယ္ သုံးခု၊ တုိင္းေဒသ ႀကီး ႏွစ္ခုမွာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ကေန ရက္ ၄၀ ဖြင့္မယ္။ အရင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အေဖ ဆရာႀကီးမင္း သု၀ဏ္တုိ႔လက္ထက္က ၀၊ ထ၊ က၊ လ၊ သ သင္နည္းကိုပဲ သင္ ေပးမွာေပါ့’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

‘အ’သုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းမ်ား တြင္ စာသင္ရက္ ၄၀ အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်သုံးနာရီႏႈန္းျဖင့္ နာရီေပါင္း ၁၂၀ ၾကာသင္ၾကား မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံစာစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာႏွင့္ သခ်ၤာတို႔ကို လက္ေတြ႕  သင္ၾကားမည္ျဖစ္ သည္။ ေႏြရာသီ ‘အ’သုံးလုံးစာသင္ ၀ိုင္းမ်ားကို ၂၀၁၃ က ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ အထိ သင္ယူ သူ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း အ မ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီးဌာနကို အသစ္တုိး ခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းၿပီး ကယား၊ ရွမ္း (ေတာင္ပုိင္း)၊ ရခိုင္၊ ကရင္ျပည္ နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ ၌ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

‘‘အရင္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ခါ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ မွ အသုံးလုံးစာသင္၀ုိင္းေတြ ဖြင့္ ေပးႏုိင္တာေပါ့။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္ သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာနဆုိ ၿပီး ဌာနအသစ္စတင္ ဖဲြ႕စည္း လုိက္တဲ့ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စာတတ္ေျမာက္ ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္လာႏုိင္ တဲ့ သေဘာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာ ခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအ ရ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ဒသ မ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စာမတတ္ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္က စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္က ဒုတိယအနိမ့္ဆုံးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္က တတိယ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။

Top News