မႏၲေလးအပါအ၀င္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ခရီးသြားေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္မည္

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အပါအ၀င္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ခရီးသြားေဒသမ်ားကုိေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ခရီး သြားျမႇင့္တင္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအထက္ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယုက ေျပာသည္။


‘‘ဟုိတယ္ခရီးကေန ၀က္ဘ္ ဆိုက္တစ္ခုကုိ ေသခ်ာေလးလုပ္ ထားတာရွိေပမယ့္ျမန္မာတစ္ျပည္ လုံးကုိ ၿခံဳၿပီးလုပ္တဲ့ကြန္ရက္တစ္ခု က သိပ္ၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္သက္ ဆုိင္ရာျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလုိက္ ေဒသေတြကုိ အကုန္လုံးေအာင္ ျမင္ေအာင္ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးစန္းယုကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အထက္ ျမန္မာျပည္ ႐ုံးခြဲလက္ေအာက္၌ လုပ္ငန္းခြဲ ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ယင္း တုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခရီးသြားေဒ သမ်ားကုိ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပ ကာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘၀က္ဘ္ဆိုက္လုပ္တဲ့အခါ မွာလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္သြားမယ္။ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အပိုင္းကုိ ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္သြားမယ္။ ရလာတဲ့အခ်က္အ လက္ကုိ မူတည္ၿပီး ဘယ္လုိသြားရ မလဲဆုိတဲ့ ပုံစံေလးထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးစန္းယုကေျပာ သည္။

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး၀က္ဘ္ ဆုိက္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ခရီးသြား က႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအသင္း အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဆုိသည္။