ျမန္မာအပါအဝင္မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္းေရႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား စိန္ေခၚမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနဟု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းေျပာ

ရန္ကုန္− မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ တြင္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမႈေၾကာင့္ အဆုိပါေဒသတြင္း ရွိ ေရႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေဒသတြင္ အလားတူရင္ဆုိင္ေန ရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။


ဧၿပီ ၅ ရက္က ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ မဲ ေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ ထိပ္သီးအ စည္းအေဝး၌ ဝန္ႀကီးက ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈ၊ တိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရ၊ ၿမိဳ႕ျပပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတုိ႔အ တြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ ဝွမ္းေဒသတြင္ ေရႀကီးမႈထိန္းခ်ဳပ္ ေရးတို႔ကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္သည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ေရရွည္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ ခုလံုး လႊမ္းၿခံဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ အ ထက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ အလားတူ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း လမ္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအ ျမစ္ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တက္ႂကြ ေသာ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္ မရွင္၏ Whole Basin နည္းလမ္း ကို ေထာက္ခံ၍ ေရခြဲေဝသံုးစြဲ သည့္ အထက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ ထိပ္ သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မရွင္ ၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါ အဝင္ ၁၉၉၅ မဲေခါင္သေဘာ တူညီခ်က္အေပၚ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ရရွိေရး အေထာက္အကူ ျပဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီ ယာ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ဆုိင္ရာ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဆက္ စပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခုိင္ မာေစရန္ မဲေခါင္ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း ေရႀကီး ျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းအပါအဝင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တုိက္ဖ်က္ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံ မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းမႈတိုး ျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ "Siem Reap Declaration" ကို ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။