မွတ္ပံုတင္ေၾကး ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ေပး၍ မွတ္ပံုတင္သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ဆခြဲေက်ာ္ တိုးလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံး အေဆာ္ကအအုံကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း

ယခုဘ႑ာႏွစ္စတြင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၍ မွတ္ပံုတင္သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ တစ္ဆခြဲေက်ာ္ တိုးလာသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။ 


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကုမၸဏီမွတ္ပံု တင္ေၾကးကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္၍ က်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀ ေကာက္ခံမည္ဟု မတ္လ ၁၃ ရက္ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ရာ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ရန္ လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၆၂ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၃ ခုရွိေနသည္။ ဧၿပီ ပထမပတ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီ ၁၆၈ ခု၊ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၂၉ ခု မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ခ်မႈအျပင္ အျခားေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ဥပေဒ  အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ပိုမိုပီျပင္လာမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည့္ျမန္မာႏိုင္ ငံကုမၸဏီဥပေဒ၌ ကုမၸဏီတစ္ခု ကို ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖင့္ တည္ ေထာင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ  လက္လက္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ခ် ျခင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁ ရက္က က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ က်ပ္ငါးသိန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူ စြာလုပ္ႏိုင္ေရး ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ် ေပးၿပီး ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ပိုမ်ားလာ ႏုိင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ရာတြင္ ပိုမုိသက္သာေစရန္၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။