ျမန္မာမွ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စီစဥ္ေနဟုဆို

 ႏုိင္ငံတြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားအျပည့္အ၀ရေစေရး အ တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားတင္သြင္းရန္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အစိုးရက စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ Dakha  Tribune သတင္းဌာနက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကလာ မည့္ ၂၀၄၁ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ၉,၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္လိုအပ္မည္ ျဖစ္၍ ၾကားကာလအတြင္း ျမန္မာ အပါအ၀င္ အိႏိၵယ၊ နီေပါႏွင့္ဘူ တန္ႏုိင္ငံတို႔မွ လွ်ပ္စစ္တင္သြင္း ရန္ စီမံကိန္းခ်စီစဥ္ေနသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ေရ အားလွ်ပ္စစ္ တင္သြင္းရန္ အိႏိၵယ၊ ဘူတန္၊ နီေပါတို႔ႏွင့္ေဆြး ေႏြးေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ျမန္မာ- တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံုး ႏုိင္ငံလွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္သံုးႏုိင္ငံၾကားလွ်ပ္စစ္က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ သံုး ႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ဖူလံု ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ မ်ား မွ်ေ၀သံုးစြဲေရး၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊  ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္  ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္းတီး ေပးႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္၍ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု  လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ က မတ္လ ၁၄ရက္တြင္ေျပာ ၾကားသည္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ မဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ သံုး စြဲေနၿပီး ၂၀၂၀-၂၁တြင္ လွ်ပ္ စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမဂၢါ၀ပ္ ၆,၀၀၀ရွိလာမည္ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုထားသည္။

၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၏ အဆို အရယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ လက္ မွတ္ေရးထုိးသည့္ ေရးအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္း ၃၀ ရွိၿပီးထိုစီမံကိန္း မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၂,၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစီမံကိန္း ၃၀ တြင္ ျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လည္းပါ၀င္သည္။