မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္ဆက္ေၾကာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ကို အစိုးရငွားရမ္းမည္

မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ဆက္ေၾကာင္း အသံုးျပဳထားသည့္ တာဝါတစ္ခုကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - gtmh-telecom.com)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္ စင္(အထူး)ရရွိထားသူမ်ားကို မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ ငွားရမ္းမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာ သည္။


70 GHz ႏွင့္အထက္ရွိေသာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္ ယခင္က ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္မ ေပးခဲ့ေပ။

‘‘အခုက စက္ပစၥည္းနဲ႔ နည္း ပညာက ေပၚလာလို႔ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးလုိ႔ရတာ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လည္း သံုးေနၿပီ။ အရင္ကေတာ့ 23 GHz ေလာက္ပဲ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားတာ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါလိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ သည္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အ တြင္း အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳစြာျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာသယ္ ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္ဆက္ေၾကာင္းဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္စီးဆင္းေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားခံထားသည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေဒတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖိုက္ဘာနဲ႔ စီးဆင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းခင္းဖို႔ခက္တယ္။ အဲဒီ ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိုက္ခ႐ို ေ၀့ဖ္ကို သံုးတယ္’’ဟု ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ဦးမင္းသူရက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ E Band ဟုေခၚ သည့္ မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ အသစ္ကို ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ငွားရမ္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ငွားရမ္းခအေနျဖင့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ Hop တစ္ခုလွ်င္ ကနဦးအသံုးျပဳ ခက်ပ္ သံုးသိန္း၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္ခုနစ္သိန္းခြဲက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္အေထာက္ အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္ စင္ (အထူး)ရရွိသူမ်ားအနက္ တယ္လီေနာက မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ကို ငွားရမ္းရန္ အဆိုျပဳထားသည္။