ဆိုးလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၏ ကနဦးေအာင္ျမင္မႈ

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကို ေရႊပိ ေတာက္မ်ားဖူးပြင့္ႀကိဳဆိုေနၾက သကဲ့သို႔ ကိုရီးယားတြင္လည္း ေႏြဦးေရာက္ရွိလာသည့္  အမွတ္ သေကၤတအျဖစ္ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား ေ၀ဆာစြာဖူးပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ပန္းမ်ားေ၀ေ၀ဆာဆာဖူးပြင့္ေန သည့္ အလွဆံုးအခ်ိန္အခါျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ပို၍ အသက္၀င္လွပေနပါသည္။ သမိုင္း၀င္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းကို ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၁၁ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္က်င္းပ ခြင့္ရေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္သမိုင္း၀င္အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ႐ႈေထာင့္ မ်ဳိးစံုမွအေရးပါၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ သဏၭာန္တူညီေနပါသည္။

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္၏ လတ္တေလာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခ အေနဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာထူးထူးျခားျခားျဖစ္ လာခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အတြင္းတင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ ပါသည္။ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုရီးယားစစ္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားဦး မည္ဟုပင္ သံုးသပ္မွန္းဆမႈမ်ားရွိ ခဲ့ပါသည္။

ယခင္ႏွစ္ ေမလတြင္ တာ၀န္စထမ္းေဆာင္ေသာ သမၼတသစ္ မြန္ေဂ်အင္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စတင္တာ၀န္ယူၿပီး လပိုင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစပ်ဳိးမႈတစ္ခုစတင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ကို ရီးယားကြၽန္းဆြယ္အတြင္း တင္း မာမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းလွပေသာ ေနရာအျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပံဳျခမ္းအိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလံတစ္ခုတည္းေအာက္မွ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားအား ကစားသမားမ်ားအတူတကြ ခ်ီ တက္လာသည္မွာ ကိုရီးယား၏ ေပါင္းစည္းမႈသေကၤတကို ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏွစ္ခု စုေပါင္းကာ အမ်ဳိးသမီးေရခဲျပင္ ေဟာ္ကီကစားသမားအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူသားမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးကိုထိမိေစခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ အားကစား၏ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္ကို ျပသခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈသည္ ခိုင္မာၿပီး မယိမ္းမယိုင္ရပ္ တည္ေနေသာေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္တြင္ အျခားေသာစစ္ပြဲ မ်ားျဖစ္မလာႏုိင္သည့္အျပင္ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ လည္း ကြၽန္းဆြယ္၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေပးသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ လာမည့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္း ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို စစ္ကင္းမဲ့ဇုန္တြင္ တည္ရွိေသာ Panm-unjeom တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ Panmunjeom တည္ရွိမႈသည္ ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံေပါင္း စည္းမႈမရရွိေသးဘဲ ပိုင္းျခားတည္ ရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအားျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားေနဆဲဟု ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အထိမ္းအမွတ္ရွိသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အလြန္အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေစလွပါသည္။ ဤနယ္စပ္ေဒသတြင္ က်င္းပေသာ အစည္း အေ၀းသည္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးစာ မ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္ႏုိင္ရန္ ကိုရီးယား အစိုးရ၏ အျမင့္ဆံုးႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားအျပန္ အလွန္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေစမည့္ အလွည့္အေျပာင္း လည္း ျဖစ္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ယံု ၾကည္စိတ္ခ်မႈတည္ေဆာက္ျခင္း သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဆိုးလ္ (ေတာင္ကိုရီးယား) သည္လည္း အဓိကပါတနာမ်ား ၏ ပူးေပါင္းမႈရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုရီး ယားႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္အတူ ၀ါရွင္တန္(အေမရိကန္)ႏွင့္ ၿပံဳယမ္း (ေျမာက္ကိုရီးယား)ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ကိုလည္း ဆက္လက္က်င္းပသြား မည္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေန ျဖင့္ အဆိုပါအစည္းအေ၀းသည္ လည္း ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္အ တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿမဲျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာမည့္ ေနာက္ ထပ္ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုျဖစ္လာ ေစရန္အလို႔ငွာ   ေမွ်ာ္လင့္မိပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က မေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားပေပ်ာက္ေစမည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  အေမရိ ကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ ပါ၀င္သည့္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္းအဆင့္    ဆက္သြယ္မႈမ်ားအရ ၎တို႔ကလည္း အားေပးတိုက္ တြန္းၾကပါသည္။  ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေန ေသာ     ႏ်ဴကလီးယားအခက္ အခဲကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ခိုင္မာစြာေထာက္ပံ့မႈကို လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံတ ကာေထာက္ပံ့မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလြန္ အေရးပါသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ မဆုတ္မ နစ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ေနာင္ မေ၀းေတာ့မည့္ အနာဂတ္တြင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံခ်င္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစမည့္ အသီးအပြင့္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွာ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္သာ မက ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာသို႔ပါ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏ်ဴက လီးယားမျပန္႔ပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ၏ မွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္လည္း အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္လာေစပါ လိမ့္မည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။)