သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီး ၁၀ ရက္ အၾကာတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရး အထူးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေရး အထူးလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ ဓာတ္ပုံ - MOI

ျပည္သူအမ်ားယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳတရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေစရန္ တရားသူႀကီးအားလံုး၌ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
 


တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေရး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား အထူးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဧၿပီ၂၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရာဦးထြန္းထြန္းဦးက ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး တရားသူႀကီးမ်ားတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ည ၈ နာရီသတင္း၌ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ သံုးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကိုေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားရုံးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌အမႈမ်ားကို ဥပေဒက်င့္ထံုးလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရား
ကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ံုးသက္ေသပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တသည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦး
က ေျပာသည္။

သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လူတိုင္းသုိ႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကုိ ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၂ရက္) တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ တြင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ကသမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္း
ဦးႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးတရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေစေရး မည္သို႔ၾကပ္မတ္မည္ကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား
အထိ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈ စနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာကို ဆံုး႐ႈံးေစသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ား၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆက္လက္မွာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ယွဥ္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွသာ ႏိုင္ငံျခားရွင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလည္း
ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။