သမၼတႏွင့္ေတြ႕ဆံုအၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရး အထူးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေရး အထူးလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - MOI)

 ျပည္သူအမ်ားယံုၾကည္ ကိုးစားသည့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ  တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္ မတ္ခိုင္မာေစရန္ တရားသူႀကီး အားလံုး၌ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္း ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။


တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရး ျပည္ေထာင္ စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္နယ္တရားလႊတ္ ေတာ္မ်ား အထူးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ယင္းသို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ ေပၚေစေရး တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ည ၈ နာရီ သတင္း၌ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာ က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ သံုးႏွစ္ တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာတရား စီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦး က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ တရား စီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အမႈမ်ားကို ဥပေဒက်င့္ထံုးလုပ္ ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္ မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ံုးသက္ေသ ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲ ေရး၊ မွန္ကန္မွ်တသည့္ ဝန္ထမ္း ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူ ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔ က အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာ ဝန္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လူတိုင္း သို႔ အရည္အေသြးျမင့္တရားမွ်တ မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား ႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္ တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏  အထူးဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အ ကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အ စည္းအေဝးကို ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၂ ရက္) တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္း ဦးႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တ ရားသူႀကီးမ်ားအားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တည့္မတ္ ခိုင္မာေစေရး မည္သို႔ၾကပ္မတ္ မည္ကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေစလို ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား အထိ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာကို ဆံုး ႐ႈံးေစသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား ခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအ ေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆက္လက္ မွာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ ယွဥ္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္း ရွင္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွ သာ ႏိုင္ငံျခားရွင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။