ဒီခ်ဳပ္အစုိးရတာ၀န္ယူသည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေျခာက္႐ုံ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ဟုဆုိ

 NLD အစုိးရတာ၀န္ယူ ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေရအားႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေျခာက္႐ုံ တည္ေဆာက္  ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အဆိုပါဓာတ္အားေပးစက္ ႐ုံေျခာက္႐ုံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုႏွင့္ သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံငါးခုပါ၀င္ၿပီး စုစု ေပါင္းဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၇၅၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ဓာတ္အားသယ္ ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းခုိင္က ‘‘ဓာတ္အားလုိင္းေတြကုိ အစုိးရရဲ႕ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ အ ေရအတြက္အားျဖင့္ ၃၁ လုိင္းနဲ႔ မုိင္အားျဖင့္ ၁,၅၉၈ မုိင္ ၿပီးစီး ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္’’ ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အစုိးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာကာလအ တြင္းေက်းရြာ ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂ ႏွစ္ တာအတြင္း ဓာတ္အားေပ်ာက္ ဆုံးမႈကုိလည္း ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၄၆ ႐ုံရွိ ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား(စက္တပ္ ဆင္အင္အား)မဂၢါ၀ပ္ ၅,၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံ ၅၂ ခုရွိလာၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား(စက္တပ္ဆင္ အင္အား)မဂၢါ၀ပ္၅,၇၀၀ထိထုတ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသည္ အစုိးရ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ကြက္သစ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတြင္း ၅၁ တြင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ကုန္းတြင္းႏွင့္ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုဗေပသန္း ေျခာက္သိန္းခြဲႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုဗေပသန္း ၆၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။