ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လစာႏွစ္ဆ ထပ္မံခံစားခြင့္ျပဳဟု ေၾကညာ

 ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာ၏ ႏွစ္ဆကို ၂၀၁၈ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ သုံးလအတြက္ ထပ္ မံခံစားခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကုိ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး  ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၅,၀၀၀ က်ပ္မွ ၆,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သုံးလစာခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အစိုးရသည္ ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ အၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဒသဆုိင္ ရာလုံၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ယင္းႏွစ္ေအာက္တိုဘာ၊ ႏုိ၀င္ ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာသုံးလအတြက္ လစာႏွစ္ဆကို စတင္ခံစားခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အစိုးရသည္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မ်ား၏ လစာႏွစ္ဆႏွင့္ ေန႔စားမ်ား အတြက္ တုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ကို သုံး လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

‘‘အရင္က လစာႏွစ္ဆေပး ေပမယ့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အဆမတန္ ျမင့္ေနတယ္။ ရတာနဲ႔ စားတာနဲ႔ မေလာက္ပါဘူး။ အခုမူရင္း လ စာကလည္း တုိးမယ္ဆိုေတာ့ ၀န္ ထမ္းေတြေတာ့ ပိုအဆင္ေျပပါ တယ္။ အခုလို ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ အစိုး ရကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤ လာေက်းရြာတြင္ တာ၀န္က်ေန သည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ေန႔စားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ကုိ လစာတုိးေပးျခင္းသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၀မ္းသာေနေသာ္ လည္း မူရင္းလစာ၏ ႏွစ္ဆကိုအ ၿမဲတမ္းခံစားခြင့္ရရွိရန္ လုိလား ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ ထမ္းမ်ားအား တုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ လစာမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း၌ ပိုလွ်ံရန္ပုံေငြရွိပါက ယင္းရန္ပုံေငြမွ ေျပာင္းလဲသုံးစဲြရန္ႏွင့္ ပိုလွ်ံေငြမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ အေထြေထြပုိလွ်ံေငြမ်ားမွ က်ခံသုံးစဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။