ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါမ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳ

 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးတင္ဒါမ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ ခြင့္စတင္ေပးခဲ့သည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါ ေခၚယူမႈအပါအ၀င္ အရည္အ ေသြးႀကီးၾကပ္မႈအပုိင္းကုိ တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အစီ အစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕႐ုံးက စာေပးပုိ႔လာေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းကေျပာသည္။

အေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္ေငြ ေပးေခ်မႈကုိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္ နယ္အစုိးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (သုိ႔မ ဟုတ္)၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ေပး ထားသူ၏လက္မွတ္ျဖင့္ထုတ္ေပး ခြင့္ကုိလည္း ရရွိထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္အေျပာင္းအ လဲၾကားကာလ ၂၀၁၈ ဧၿပီ၊ စက္ တင္ဘာ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြစာရင္းတြင္လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသုိ႔ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပါ၀င္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရ ေတြက ကုိယ့္တိုင္း၊ ကိုယ့္ျပည္ နယ္ထဲက အေျခအေနကုိပုိသိတာ ေပါ့။ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းပိုင္းကအစ အနီးကပ္ႀကီး ၾကပ္လုိ႔ရတယ္ေလ’’ ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၅၁၂ ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္နယ္အစုိး ရဦးေဆာင္ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္က စတင္၍ တင္ဒါေခၚယူရန္စီစဥ္ ထားသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ သည္ တင္ဒါေကာ္မတီကုိ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ႏွင့္အ ျခားေသာျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ၀န္ႀကီးသံုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ ထက္ကလည္း ပညာေရးႏွင့္က်န္း မာေရးတင္ဒါမ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား လုပ္ပုိင္ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ေဒါက္တာစုိးထြန္းကေျပာ  သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲ ေပးရာတြင္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အသစ္ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည့္ စာသင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ကြၽမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားစြာရွိၿပီး တစ္ ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေဆး႐ုံ၊စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကကန္ထ႐ိုက္ ေပးထားသည့္ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ားက အရည္အေသြးအဆင့္အ တန္းမီ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ ၎တို႔ကုိထိန္းခ်ဳပ္စစ္ ေဆးႏုိင္ရန္တာ၀န္မ်ား ေျပာင္းလဲ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ ဦးက ထုိအခ်ိန္ကေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္သည္ အစုိးရစုစု ေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၁၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ယခင္အစုိးရအသုံးစရိတ္ပမာဏ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အျမင့္ဆုံးျဖစ္ သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ပါ ၀င္သည့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံး စရိတ္ကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။