တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဇူေရွာင္ခြၽမ္း

ဇူေရွာင္ခြၽမ္းသည္ တ႐ုတ္စီးပြား ေရးပညာရွင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။


၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာကစ၍ တ႐ုတ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေငြ ေၾကးမူဝါဒမ်ားကို တာဝန္ယူထား သူျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ က ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ ၿပီးခ်ိန္ကစ၍ သက္တမ္းအရွည္ ဆံုး ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာ သည္။

ဇူေရွာင္ခြၽမ္းကို ၁၉၄၈ ဇန္န ဝါရီ ၂၉ ရက္က ကြၽန္းစုျပည္နယ္၊ ယီစင္းေဒသတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ဇူေရွာင္ခြၽမ္း၏ ဖခင္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေစာပိုင္းအဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၉ တြင္ အေရွ႕ေျမာက္ခ႐ိုင္ေဒသ လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗ်ဴ႐ိုအႀကီး အကဲျဖစ္ကာ ၁၉၆၁ တြင္ စက္ ပစၥည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပထမ ဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ဖခင္ဖမ္းဆီးခံရ ၿပီးေနာက္ ဇူေရွာင္ခြၽမ္းသည္ ေဟ လံုက်န္းျပည္နယ္တြင္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၁၉၇၃ တြင္ ဖခင္အာဏာ ျပန္ရလာၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ မိသား စု၏ ကံၾကမၼာလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။

ဇူေရွာင္ခြၽမ္းသည္ ၁၉၇၅ တြင္ ေဘဂ်င္းဓာတုပစၥည္းဆုိုင္ရာ နည္းပညာအင္စတီက်ဳဒ္မွ ဘြဲ႕ရရွိ ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ တြင္ စက္မ်ားတပ္ ဆင္ျခင္းႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ စနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳျဖင့္ ဆင္ဟြာတကၠသိုလ္ မွ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၇ ႏွင့္ ၈၈ တြင္ ကယ္လီ ဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္သုိ႔ ဧည့္ ပညာရွင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။

ဇူသည္ ၁၉၈၆ တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ စီးပြား ေရးမူဝါဒအဖြဲ႕၌ ပါဝင္ခဲ့ကာ စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ သည္။ 

တ႐ုတ္စီးပြားေရး သုေတ သန အင္စတီက်ဳဒ္တြင္ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ ယူခဲ့သည္။

၁၉၈၆ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ၾကားတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ လက္ ေထာက္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ မွ ၁၉၉၅ အထိ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ကစ၍ ႏုိင္ငံျခားေငြ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၈ အထိ ယင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး တာဝန္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တာဝန္ ပူးတြဲရယူခဲ့ သည္။

၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ တ႐ုတ္ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဇူသည္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၂ အထိ တ႐ုတ္ရွယ္ယာေဈးကြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အ ျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၂ တြင္ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဇူေရာင္ဂ်ီက ၎ကို တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၃ တြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္ခံရၿပီး သက္ တမ္းအၾကာဆံုး တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္ လာသည္။

ဇူေရွာင္ခြၽမ္းဇနီးသည္ လီ လင္းသည္ တ႐ုတ္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားဌာန အႀကီးအကဲျဖစ္ သည္။

—Ref:Wikipedia