ျပည္ပခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္ရာတြင္ UMTA ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းျခင္းသည္ အာမခံေၾကးကင္းလြတ္ရန္ဟုဆုိ

ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္(ျပည္ပ)ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္အသင္း(UMTA)၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ လုပ္ငန္း ငယ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကး ကင္းလြတ္ေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေျပာ သည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ ရန္ အသင္း၀င္အျဖစ္ဦးစြာ၀င္ ေရာက္ရသည္မွာ မျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕၏ေ၀ဖန္မႈအေပၚ ၎ကအ ထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။


‘‘၀န္ႀကီးဌာနက အာမခံသိန္း ၁၀၀ ေလာက္ထားေစခ်င္တယ္။ ျပည္ပနဲ႔ေပါင္းလုပ္ေနတဲ့ကုမၸဏီ ႀကီးေတြအတြက္ မေျပာပေလာက္ ေပမယ့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းငယ္ေတြ အတြက္ အာမခံေၾကးသိန္း ၁၀၀  ေပးဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ ေျပာရင္းကေန အ သင္းကေန ေထာက္ခံေပးဖုိ႔ဆုိတာ ျဖစ္လာတယ္’’ ဟု ေဒၚသင္းသင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၌ သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြားစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ၀င္အခ်ိဳ႕သည္ ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္(ျပည္ပ)ရရွိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း၀င္ရမည္ဟူေသာအ ခ်က္ကုိ ဧၿပီအတြင္း အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံခရီးစဥ္မ်ား ပုိ႔ ေဆာင္ျခင္းကုိ ယခင္ကတရား မ၀င္လုပ္ကိုင္ၿပီး ခရီးလွည့္လည္ ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္(ျပည္ပ)ကုိ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ အတြင္းစတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီး သြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌အ သင္း၀င္ကုမၸဏီ ၁,၅၀၀ ခန္႔ရွိ သည့္အနက္ ၄၀၀ ေက်ာ္သာ ခရီး လွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ (ျပည္ပ)ရရွိထားသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဂ်ပန္မွာ လူ ၁၀ ေယာက္ထြက္ေျပးသြားဖူး ေတာ့ လုိင္စင္အတြက္ဂယက္႐ုိက္ သြားတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ အာမခံေၾကးထားဖုိ႔ဆုိတာကုိ ပုိ စဥ္းစားလာတယ္။ အသင္းအေန နဲ႔ကေတာ့ ခရီးသြားအာမခံေကာင္း ေကာင္းေတြထားရွိဖုိ႔ပဲ ေနာက္ဆုံး အႀကံျပဳထားတယ္’’ ဟု ေဒၚသင္း သင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္(ျပည္ပ)ထုတ္ေပးရန္ကုမၸဏီ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အသင္းက ေထာက္ခံထားသည္။

Top News