စစ္ကုိင္းတုိင္းရွိ အပူပိုင္းဇုန္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပ်ဳိးပင္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးမည္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး    အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳစိုက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္ျဖင့္ ပ်ဳိးပင္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္း စိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘလြင္ဦးကေျပာသည္။


 တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇီး ေပါက္ေက်းရြာတြင္ ကြၽန္းႏွင့္ ပိ ေတာက္အပင္ ၅,၀၀၀၊ အရာ ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သာေက်းရြာ တြင္ ကြၽန္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္ ၂,၀၀၀၊ ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာ တြင္ ကြၽန္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္ ၁,၀၀၀၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်င္ျပားေက်းရြာတြင္ ကြၽန္းႏွင့္ ယူကလစ္ပင္ ၁,၀၀၀၊ ေျမာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျမစံေက်းရြာတြင္ တမာ ပင္ ၁,၂၀၀ တို႔ကို ေမလအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ မႈေပၚ မူတည္ၿပီး သစ္ပင္ေတြကို စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ ေဟာေျပာပဲြတုိင္းမွာ ေျပာတယ္။ အဲဒီလိုမွမစိုက္ရင္ သဲကႏၲာရျဖစ္သြားမယ္’’ဟု ဦးဘ လြင္ဦးက ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အပူပုိင္း ေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီး ဌာနသည္ ေတာင္တန္းစိုက္ခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲ စိုက္ခင္း၊ အျခား စုိက္ခင္း၊ ေက်းရြာသုံးစုိက္ခင္းဟူ ၍ သတ္မွတ္ကာ စိုက္ခင္းထူ ေထာင္ေပးေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ျမစံေက်းရြာက ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိ တယ္။ အပူပုိင္းဇုန္ထဲပါတယ္။ အဲဒီမွာက တမာ၊ ထေနာင္း၊ ရွား ပင္ေတြပဲ ရွိတယ္။ အခုလို သစ္ ပင္စိုက္တဲ့ အေလ့အက်င့္လုပ္ ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္’’ဟု ေျမာင္ၿမိဳ႕ေန ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာ သည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားရွိကာ ၂၀၁၇ တြင္ ျပည္သူဗဟုိျပဳစုိက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္ျဖင့္ အပင္ ၃,၅၀၀ စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အပင္ ၁၀,၂၀၀ စုိက္ပ်ဳိးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးဘလြင္ဦးက ဆုိသည္။

ျပည္သူမ်ားကို သစ္ပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ အေလ့အ က်င့္ေကာင္းမ်ားေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီးပြားေရး အေထာက္အ ကူ ျဖစ္ေစသည့္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘလြင္ဦးက ေျပာသည္။

Top News