အီသီယိုးပီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီယီအာမက္

အဘီယီအာမက္အလီသည္ အီသီ ယိုးပီးယား ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး အီသီယိုးပီးယား၏ ၁၂ ဦးေျမာက္ ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

၎သည္ အာဏာရ အီသီယိုး ပီးယား ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး ဒီမို ကရက္တစ္တပ္ဦး (EPRDF)ႏွင့္ အို႐ိုမိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ အ စည္းအ႐ံုး (OPDO) ဥကၠ႒ျဖစ္ သည္။

OPDO ပါတီသည္ ေလးပါတီမဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘီယီ သည္ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သလို OPDO ႏွင့္ EPRDF အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

အဘီယီအာမက္ကို အီသီ ယိုးပီးယားႏုိင္ငံ အို႐ိုမီယာေဒသ အဂါ႐ိုၿမိဳ႕အနီး ဘီရွာရွာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၉၇၆ ဧၿပီ ၂၃ ရက္၌ ေမြး ဖြားခဲ့သည္။

အဘီယီသည္ အုိ႐ိုမိုလူမ်ိဳး မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္အဘိုး အဘြားမ်ားမွ ဆင္းသက္ခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္မိသားစုတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ သည္။

အဂါ႐ိုၿမိဳ႕တြင္ အထက္တန္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ အဘီယီ သည္ အီသီယိုးပီးယားစစ္တပ္၌တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ၎၏ ပထမဆံုး ပညာေရးဘြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ကို အဒစ္အဘာဘာၿမိဳ႕နည္းပညာ ေကာလိပ္မွ ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၅ တြင္ စကားဝွက္ ပညာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းဆင္းလက္ မွတ္လည္း ရရွိၿပီး ယင္းက ၎၏ စစ္ဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ တြင္ အက်ိဳးျပဳခဲ့သည္။

အဘီယီသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဂရင္းဝွစ္တကၠသိုလ္မွလည္း မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး MBA ဘြဲ႕ကို အဒစ္အဘာဘာၿမိဳ႕ Leadstar ေကာလိပ္မွ ရရွိသည္။

၂၀၁၇ တြင္ အဒစ္အဘာဘာ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ သည္။

အဘီယီသည္ ဆုိရွယ္လစ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ OPDO အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ကာ ၁၉၉၃ တြင္ အီသီယိုးပီးယား ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီး ေထာက္ လွမ္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန ၌ အမ်ားဆံုးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။

ယင္းကာလမွာပင္ အဘီယီ သည္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရ၏ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးဘဝမွ အနားယူၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ဝင္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။

အို႐ိုမီယာေဒသကို ၁၉၉၁ ကစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ OPDO ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ အဘီယီသည္ ႏုိင္ငံ ေရးေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ဝင္ခဲ့ၿပီး ယင္းပါတီ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ မဟာမိတ္ EPRDF အဖြဲဲ႕၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ တြင္ အလ်င္အျမန္ေနရာရလာၿပီး ၂၀၁၀ ၌ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရ သည္။

ပါလီမန္တြင္ ရွိေနစဥ္ ၂၀၁၄၌ အစိုးရထူေထာင္ေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ သတင္းအခ်က္အ လက္စင္တာ (STIC) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္အပ္ခံရ သည္။

၂၀၁၅ တြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ အစိုးရ၏ ေျမ ယာသိမ္းယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အို႐ိုမီယာေဒသ၌ အဘီယီက ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ နာမည္ရလာသည္။

အစိုးရဝန္ႀကီးေနရာမွလည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ေျမယာသိမ္းယူေရးကိစၥမ်ား ေၾကာင့္ပင္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရ အဖြဲ႕ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဟိုင္လီမာရီယန္က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ ဝါရီတြင္ ေၾကညာသည္။

EPRDF ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ လည္း မာရီယန္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ သည္။

ယင္းအတြက္ EPRDF မဟာ မိတ္အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာယူရမည့္လူကို အလ်င္အ ျမန္ရွာေဖြရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဘီယီအာမက္ကုိ ေတြ႕ရွိၿပီး အာဏာရမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ အီသီယိုးပီးယားပါလီမန္က အဘီ ယီအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳမဲေပးကာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို ေစသည္။

အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ အဘီယီသည္ စစ္တပ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ေသာ ဇနီးသည္ ဇီနက္ရွ္တာယာခ်ဴးႏွင့္ သမီးသံုးဦး ထြန္းကားခဲ့ သည္။        

Ref:Wikipedia