ေန႔စားလေပးဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ ပါရဂူဘြြဲ႕ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးမည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ဆရာ၊ ဆရာမရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ေန႔စားလေပးဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ အလုပ္၀င္ေရာက္ သည့္ ပါရဂူဘဲြ႕ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပမ်ား ကို တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးတိုးခန္႔ ထားမည္ျဖစ္ရာ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း  အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ဆရာ၊ ဆရာ မရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေနရာမ်ား တြင္ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ အျဖစ္ အလုပ္၀င္ေရာက္သူမ်ား ကို တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးတိုးျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္သည္။


‘‘အခု ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္း  အေရႊ႕တခ်ိဳ႕ ထြက္ေနၿပီ။ ရာထူး တိုးနဲ႔ ဒီေက်ာင္းကေန ဆရာမ တစ္ေယာက္ေျပာင္းသြားရင္ လစ္ လပ္တဲ့ေနရာေပၚလာမယ္။ ရွိေန တဲ့ ပါရဂူဘြဲ႕နဲ႔ မဟာဘြဲ႕ရဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ရာထူးတိုးေပးၿပီး လစ္လပ္ျဖည့္တာေပါ့’’ ဟု ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ အရ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရၿပီးသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားအ ျဖစ္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ ေခၚယူခဲ့သည္။ ၎တို႔အ နက္ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ ရရွိၿပီး မူလတန္းျပ  လုပ္သက္ေျခာက္လျပည့္ၿပီးသူမ်ားကို အလယ္တန္း ျပအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္ တန္းျပလုပ္သက္ေျခာက္လ ျပည့္ ၿပီးသူမ်ားကို  အထက္တန္းျပအ ျဖစ္လည္းေကာင္း ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္ ျပ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အရ  လစ္လပ္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္ စပ္သည့္ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ရ ထားသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးရာ ထူးတိုးေပးမည္ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္သင္မယ့္ ဆရာ လိုအပ္ေနရင္ အဂၤလိပ္စာ အထူးျပဳနဲ႔ မဟာဘြဲ႕ရထားသူကို ရာထူးတိုး ဦးစားေပးလုပ္ေပးဖို႔  သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ ေဒသ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာ့လစ္လပ္ဘာ သာရပ္မတူႏုိင္ဘူး’’ ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ရာထူးတိုးေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ရာ ထူးတိုးအတြက္ စိစစ္ေနစဥ္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အၿငိမ္းစား ယူျခင္း၊ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရ ျခင္း၊ ရာထူးခ်ခံရျခင္း၊ ေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဌာနကူးေျပာင္း ျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပား ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေရးယူရန္ ကိစၥတစ္ခုခု  ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ သတိေပးခံရျခင္းမ်ားရွိပါက အ ခ်ိန္မီတင္ျပ ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက အသိေပးထားသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ အရ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ေန႔ စားလေပး မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမတစ္သိန္းခန္႔ ခန္႔အပ္ခဲ့ သည္။ ေန႔စားလေပးဆရာ၊ဆရာ မမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ကာ လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက ေန႔ စားလေပးမွ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း မူလတန္းျပအျဖစ္တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ သည္။