ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္မတိုင္မီ အသက္(၅)ႏွစ္ႏွင့္ (၆)ႏွစ္ျပည့္ကေလး စာရင္းေကာက္ယူမည္

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းအပ္ႏွံေစေရး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ကေလးဦးေရစာရင္းေကာက္ယူရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်မာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား အားလုံးေက်ာင္းအပ္ႏွံေစေရး ရပ္ ကြက္ေက်းရြာအတြင္းရွိ အသက္ (၅)ႏွစ္ႏွင့္ (၆)ႏွစ္ျပည့္ကေလးဦး ေရစာရင္းေကာက္ယူရန္ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ုံးမ်ားက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမႈမ်ားကုိ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာက္ခံထား ေသာစာရင္းအရ ေက်ာင္းေနအ ရြယ္ကေလးတုိင္း ေက်ာင္းအပ္ ႏွံမႈရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ (၅)ႏွစ္နဲ႔ (၆)ႏွစ္ ကေလးစာရင္းေတြ ေကာက္ထားဖုိ႔ ေျပာထားပါ တယ္။ (၅)ႏွစ္ဆုိ KG(သူငယ္ တန္း)၊ (၆)ႏွစ္ဆုိ Grade-1 (ပထမတန္း)တက္ရမယ့္ကေလး ေတြစာရင္းျပဳစုေနပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရး မွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ ေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။

သူငယ္တန္းတက္ရမည့္ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား၊ ပထမတန္းတက္ရမည့္ အသက္ (၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား စာရင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ မတုိင္မီ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မတိုင္ မီအသက္အုပ္စုအလုိက္ ကေလး ဦးေရစာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စနစ္တက် လက္ခံေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍ စီမံ ခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

‘‘ရပ္ကြက္အလုိက္ အပ္ရ မယ့္ေက်ာင္းေတြ သတ္မွတ္ထား တာရွိတယ္။ ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိ ဒီ ႏွစ္အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့ က ေဘးဘယ္ႏွေယာက္ ေက်ာင္း အပ္မယ္ဆုိတာ ႀကိဳစာရင္း ေကာက္ထားရတာေပါ့။ ဒီက ေလးေတြထဲက တစ္ေယာက္ ေရာက္မလာရင္ ဘာလုိ႔လဲဆုိတာ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း စုံစမ္းရတယ္’’ ဟု ဗုိလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး တိုင္းေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သူပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္အျဖစ္ ယင္းအစီအစဥ္ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းထြက္သူလုံး၀မရွိေစေရး ႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္မ်ားသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ဆက္ လက္ပညာသင္ယူႏုိင္ေရး  မိဘ မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေပးရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္ တြန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူဦးေရ ကုိးသန္းေက်ာ္ရွိသည္။