အေမ့ေလ်ာ့ခံ စီးပြားေရးက႑တစ္ခု

(၁)

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီး က အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထဝီအေနအထား၊ျပည္ သူေတြရဲ႕ လက္ရွိလူမႈစီးပြားဘဝ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရရွိႏိုင္တဲ့ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြေပၚ မူတည္လို႔ ဘယ္စီးပြားေရးက႑ကို ပိုၿပီးဦး စားေပးအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာက ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ အစိုးရေတြ လက္ ထက္မွာေတာ့ ‘စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံ၍ အျခားစီးပြားေရးက႑ မ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး’ ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ ခ် မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ပါပဲ။ လက္ ေတြ႕မွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈထက္ လယ္ယာ ေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈေတြပဲ ရလဒ္ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ဦးစား ေပးက႑ရယ္လို႔ ထင္ထင္ရွား ရွား သတ္မွတ္တာမ်ိဳးထက္ နည္း နည္းနဲ႔ က်ဲက်ဲဝိုင္းဆိုသလို က႑ တိုင္းကို ဟန္ခ်က္ညီ တိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အထက္ မွာ တင္ျပခဲ့သလို ပထဝီအေနအ ထား၊ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခခံနဲ႔ ရႏိုင္တဲ့အရင္းအျမစ္ေတြေပၚ မူ တည္လို႔ ဦးစားေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ တည္ေဆာက္မယ့္ စီးပြားေရးက႑ေတာ့ ထင္ထင္ ရွားရွား ရွိထား၊ သိထားဖို႔လိုအပ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး (Agriculture) လို႔ဆိုလုိက္ရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလို႔ တြဲၿပီးျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ Agriculture လို႔ဆိုလိုက္ရင္ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြကိုသာ ေျပးျမင္ၾကၿပီး ေမြးျမဴေရး (Livestock) လို႔ဆိုလိုက္မွ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ဝက္၊ ႏြား၊ ကြၽဲ၊ သိုး၊ ဆိတ္ဆိုတဲ့ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္ေတြကို ေျပး ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဝန္ ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းရမွာကို တစ္ခ်ိန္ က စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရ လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ခြဲျခား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သလို အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေပါင္းပစ္တဲ့ အခါမွာလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) ရယ္ လို႔ ဖြဲ႕ဆည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စိုက္ ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးကို ခဲြျခားျမင္ ေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒီလို ခြဲျခားျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ မူဝါဒခ်တဲ့အခါ၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ ‘စိုက္ပ်ိဳးေရး’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သာ အသံုးျပဳေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးက႑က အလိုလိုက်န္ ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာလိုက္ ရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္အ စိုးရ လက္ထက္မွာမဆို အေမ့ ေလ်ာ့ခံခဲ့ရတဲ့ စီးပြားေရးက႑ တစ္ခုကေတာ့ ေမြးျမဴေရးက႑ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)

အဲဒီလိုျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ မူ ဝါဒ ခ်မွတ္သူအမ်ားစုက (GDP) ဆိုတဲ့ ကိန္းဂဏန္းကိုသာ အေျခ ခံစဥ္းစားတဲ့ ဓေလ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းက႑ေတြက ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြဟာ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ GDP ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀-၃၅ ေလာက္ရွိ ခ်ိန္မွာ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း က႑ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းက ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပတ္ခ်ာလည္မွာပဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္းကို ဖယ္ လိုက္ရင္ ေမြးျမဴေရးရဲ႕ ဝင္ေငြ ဟာ နည္းနည္းေလးပါလို႔ ယူဆစရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ကို စီးပြားေရးပ ညာရွင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ အစိုးရေတြက အ ထင္ေသးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီက႑က ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွာ ေပးသလဲဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံျခားကို ထုတ္ကုန္မ်ား မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းက႑ေတြကို ပိုအထင္ႀကီး ေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားအသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရး က႑မ်ိဳးကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ထား တတ္ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားစုမစဥ္းစား တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို ေထာက္ျပ လိုတာက GDP ဆိုတာ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ဖိုုး ထုတ္လုပ္လိုက္ သလဲဆိုတာကိုသာ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ဖလွယ္လို႔ရတဲ့ တန္ဖိုးကိုသာ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီ GDP က ရလာတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုး ခ်သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျမင္မိ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီစီးပြားေရးက႑အေနနဲ႔ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ သယံဇာတ ေတြကို ဘယ္ေလာက္ထုတ္ယူအ သံုးခ်ၿပီး ပိုက္ဆံရွာတာလဲ၊ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆိုး က်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဘယ္ ေလာက္သက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆို တဲ့ အခ်က္ကိုလည္း စဥ္းစားဖို႔လို မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူး လို႔ရတဲ့ ဝင္ေငြ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းတဲ့ ဝင္ေငြဟာ ထုတ္လုပ္ မႈကရတဲ့ ဝင္ေငြမဟုတ္ပါဘူး။ ရွိတဲ့ သယံဇာတကို တူးေဖာ္ ေရာင္းခ်တဲ့ ဝင္ေငြျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက ရတဲ့ဝင္ေငြ ဟာ ထုတ္လုပ္ၿပီးရတဲ့ ဝင္ေငြျဖစ္ ပါတယ္။ သယံဇာတအသံုးခ်မႈ အလြန္နည္းတဲ့ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းေတြအနက္ ေျမယာ အသံုးခ်မႈ၊ အသံုးခ်ခြင့္ရရွိမႈ အ နည္းဆံုးက႑အျဖစ္ တည္ရွိေန ဆဲပါ။ ေမြးျမဴေရးၿခံေတြတည္ ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေျမယာအ သံုးခ်ခြင့္ရရွိဖို႔ဆိုရင္ အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြးရွည္လ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြက ရရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေျမဧရိယာ က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးသာ ယူၾကရ ေပမယ့္ တစ္ဧကခ်င္းရဲ႕ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း (Productivity) က ေတာ့ အလြန္ျမင့္မားလွပါတယ္။ သုေတသနေတြနဲ႔ အလွမ္းမမီေပ မယ့္ ေျပာလို႔ရတာကေတာ့ စပါး တစ္ဧကကရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔၊ စပါး စိုက္မယ့္ ေျမတစ္ဧကေပၚမွာ ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ၿခံ ေဆာက္လုပ္ ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္တာက ဝင္ေငြ ပိုရပါတယ္။ ဒါက အရပ္သားအ ေတြးပါ။ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေတြး ရင္ ေျမတစ္ဧကက ထုတ္လုပ္တဲ့ စပါးက ရရွိႏိုင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ တန္ဖိုးနဲ႔ အဲဒီေျမတစ္ဧကေပၚမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ရရွိႏိုင္တဲ့ အာဟာရတန္ဖိုး ႏႈိင္း ယွဥ္စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံသား ေကာင္းေတြရရွိဖို႔ ဆန္စပါးကရ တဲ့ ကဆီဓာတ္ (Carbohydrate) ကို မွီခိုေနလို႔မရပါဘူး။ အသား၊ ႏို႔၊ ဥ စတဲ့ အသားဓာတ္ (Protein) ႂကြယ္ဝတဲ့ ေမြးျမဴေရးထုတ္ ကုန္ေတြကို ေပါေပါမ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ဖို႔၊ စားသံုးၾကဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ ေတြထဲက ဥပမာေလးတစ္ခု ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါရေစ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ အာ ဟာရေဗဒပညာရွင္ Dr. Lora Lannotti ရဲ႕ သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္အရ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ က အသက္ (၆-၉) လ အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြကို ၾကက္ဥတစ္ရက္တစ္လံုးႏႈန္း (၆)လဆက္တိုက္ ေကြၽးေမြးတဲ့အခါ ႀကီးထြားႏႈန္း ရပ္တန္႔မႈ (Stunting) ကို ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သလို ႀကီး ထြားႏႈန္းေႏွးေကြးမႈ (Under- weight) ကို ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ၾကက္ဥအခြံကို ဖယ္လိုက္ၿပီး စားလို႔ရတဲ့ အကာနဲ႔  အႏွစ္ ၅၀ ဂရမ္ဟာ အသက္ (၇-၁၂) လသား ကေလးငယ္တစ္ ေယာက္ ေန႔စဥ္လိုအပ္တဲ့ ပ႐ို တင္း ပမာဏရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမ က ေပးစြမ္းႏိုင္သလို အသက္ (၄- ၈) ႏွစ္သား ကေလးငယ္တစ္ဦး ေန႔ စဥ္လိုအပ္တဲ့ ပ႐ိုတင္းပမာဏရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါ တယ္။ေနာက္တစ္ခု စဥ္းစားစရာ က စီးပြားေရးက႑တစ္ခုမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ေနသလဲဆိုတဲ့အ ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ေက်းလက္ေဒ သေတြမွာ အေျခခံတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုအ တြက္ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္သ လို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ ကိုင္ဖို႔ ဘြဲ႕ေတြ၊ ဒီဂရီေတြမလိုအပ္ ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ ဦး ေဆာင္ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကအားေပး လို႔ လုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔ အမွ် တိုးတက္ရရွိလာတဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ရဲ႕ အေရးကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္း ရာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)

စာေရးသူဟာ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါး ဟာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ ေယာက္ရဲ႕ ဉာဏ္ပညာမ်ိဳးနဲ႔ ေရး သားတာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပပါရေစ၊ မိမိက်င္လည္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေျခအေန ေကာင္းေတြ ရွိပါလ်က္၊ တိုင္း ျပည္စီးပြားေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳႏိုင္စြမ္း ရွိပါလ်က္ အေမ့ ေလ်ာ့ခံျဖစ္ေနရတဲ့ ေမြးျမဴေရး က႑အေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ သိရွိေစလိုတဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သာ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ ေျခမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအ ေနကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ အခု ေဆာင္းပါးေလးကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ေျခတိုက္နယ္ ထဲမွ စေဘလို႔ေခၚတဲ့ ေက်းရြာ ေလးက ဆိတ္ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ခု ထဲကေန ေရးသားေပးပို႔လိုက္ရပါ တယ္။ ဒီသတင္းစကားေလးက စေဘရြာကေန ေနျပည္ေတာ္အ ထိ ေရာက္ပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္း ေနမိေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News