ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပမည္

 ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးၿမိဳ႕၌ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိုရမ္ကုိ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဖုိရမ္တြင္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရး စီစဥ္ေနသည့္ ႐ိုက္ကီးလူ ထုဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။

ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ခူမီး၊ ခမိ၊ ၿမိဳ၊ ေခါင္စို၊ မရာ၊ မတူ မ်ဳိးႏြယ္စုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၿငိမ္း ခ်မ္ေးရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ကာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားၾကား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တုိးတက္ လာေစရန္၊ မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္၊ ေဒသခံမ်ား၏ အသံမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ညိဳက ဆုိသည္။

ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားၾကား ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ စိတ္၀မ္းကဲြျပားမႈ သည္ဘာသာစကားကဲြျပားျခင္း၊ စာေပမတူညီျခင္း၊ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားၾကား တန္းတူညီမွ် သည့္ အခြင့္အေရးမရရွိဟု ယုံၾကည္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ရရွိ လာတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဇူလုိင္မွာ အသိေပးေတာင္းဆို ျခင္းဆုိတဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ခုလုပ္မယ္။ အဲဒီမွာမွ ေနာက္ ဆုံးရရွိလာတဲ့ အခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ၀န္ႀကီး ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန ေတြကုိ တင္ျပသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ဖြင့္သင္ တန္းႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း စကား၀ိုင္းမ်ား မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို က်င္းပမည့္ ဖုိရမ္ တြင္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

သုံးရက္တာ ၾကာျမင့္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေးရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္း ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ ၁၀ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး မ်ဳိး ႏြယ္စုအျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း စကား၀ုိင္းကုိ ၁၀ ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က်င္းပ မည့္ ဆမီးၿမိဳ႕ကို ၂၀၁၂ တြင္ အစိုးရက ၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ ၇၀၀ ခန္႔ရွိကာ လူဦးေရႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္။