ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဆုိျပဳခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက တိုင္းလႊႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း

အပိုင္း ၂၁ပုိင္းပါရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီရင္ခံစာကုိ တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနသည္။ (ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တုိးတက္လာေသာ လူဦးေရအရ လိုအပ္မည့္အိမ္ရာအေရအတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆိုျပဳခ်က္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက တုိင္းလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

အပုိင္း ၂၁ ပိုင္းပါရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခ ခံအခ်က္အလက္မ်ား အဆိုျပဳ ခ်က္ကို ေမလ ၇ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တြင္ ၀န္ႀကီးက တိုင္းေဒသႀကီးအ စိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား တင္သြင္းခဲ့ သည္။


ယင္းအဆိုျပဳခ်က္သည္ ယ ခင္ေရးဆြဲထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအ တိုင္းေရးဆြဲထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏  သမိုင္းေၾကာင္းအပါအ၀င္ စီ မံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈအေျခ အေန၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အသံုးအ ႏႈန္း၊ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၊ ဇုန္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ေရးရာ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အ သံုးအႏႈန္းမ်ားကို ကနဦးအပိုင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕  အေနနဲ႔ တင္ျပထားတဲ့ ဒီအဆိုျပဳ ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအေနနဲ႔ အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ ကရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလူ ဦးေရႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖံြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လူ ဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္မႈက႑၊ ရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေျမမ်ားစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအေျခအေန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏  တိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရအရ အိမ္ရာမ်ားမည္မွ်လိုအပ္သည္ကို  ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္ထားခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ေျမႏွင့္ တိုက္ ခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရေပးေ၀ေရးစနစ္၊ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္  ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေရးစနစ္၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရးစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိ႕ရွိ  သုသာန္မ်ားမည္သို႔  ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ရွိ သည့္ စာသင္ေက်ာင္းအေရအ တြက္ႏွင့္ သင္ၾကားေပးေနသည့့္ ပညာေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရး က႑၊ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ဘတ္စ္ ကားစနစ္၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၊ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၊ေစ်းမ်ား တည္ေနရာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ရွိ ျပည္သူလူထု၏ အလုပ္အကိုင္  အေၾကာင္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ က႑စသည္တို႔ကို အထက္ပါအဆိုျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အနားယူအ ပန္းေျဖေနရာ၊ ပန္းၿခံႏွင့္ စိမ္း လန္းဧရိယာမ်ား၊ သမိုင္း၀င္အ ေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မႈ နည္းစနစ္မ်ား၊ ဇုန္မ်ားအတြင္း  ေဆာက္လုပ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုမည္သို႔ ထိန္း သိမ္းမည္ဆိုသည့္ က႑မ်ား ယင္းအဆိုျပဳခ်က္၌ ပါ၀င္သည္။

‘‘ဒီအဆိုျပဳခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အရင္ဆံုးေလ့လာရဦး မယ္။ အခုေတာ့ေျပာလို႔မရေသး ပါဘူး။ ၿပီးမွ လႊႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ’’ ဟု မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ ရွင္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအဆို ျပဳခ်က္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က ေမလ ၇ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ ေတာ္သုိ႔တင္းသြင္းၿပီး ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ယင္းေန႔ကစ၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းလႊႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။