လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ ေျဖဆိုရမည့္စာေမးပြဲ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္၀

ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္တြင္ နံပါတ္ (၅) အဆင့္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေသာ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို သူရရွိလာသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာအား အေကာင္း ဆံုး ဦးေဆာင္ႏိုင္မလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေန သည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အျပန္အ လွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ မဲဆႏၵ ရွင္ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ေရးဟူသည့္ ႀကီးေလးေသာ တာ ၀န္သံုးရပ္ကို အမတ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ရမည့္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထိုင္ခံုသည္ သက္ေသာင့္သက္သာ ထိုင္ခံု ေတာ့ မဟုတ္လွေပ။

အထူးသျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္လႊမ္း ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ၀င္မဟုတ္ေသာ ဥကၠ႒ျဖစ္ျခင္းက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အႀကီး ဆံုး အတိုက္အခံ အင္အားစုတပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ မိတ္ေဟာင္းေဆြ ေဟာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအမတ္မ်ားကို ထိန္း ေက်ာင္းရန္သည္ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ဦးတီခြန္ျမတ္အ တြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္စဥ္ကပင္ အစဥ္တစိုက္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရေသာ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္၏ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ေတြအေပၚမွာေရာ ႏုုိင္ႏုုိင္နင္းနင္း နဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းကုုိင္တြယ္ႏုုိင္ပါ့ မလားဆုုိတဲ့ စုုိးရိမ္မႈေလးလည္း  ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရွိတယ္ဗ်’’ ဟု ပြင့္ လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၏ အမႈ ေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအး ေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ‘‘အစုုိး ရကုုိ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ႏုုိင္ပါ့မလားဆိုတာက ပုုိၿပီးစုုိးရိမ္ရ တဲ့အပုုိင္း ျဖစ္မွာေပါ့’’ဟုု သံုုးသပ္ သည္။

ဦး၀င္းျမင့္ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ သြက္ သြက္လက္လက္ရွိရာမွ ဦးတီခြန္ ျမတ္လက္ထက္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ေလးလံမည္ကုုိ လႊတ္ေတာ္အကဲ ခတ္မ်ားက စုုိးရိမ္ေနၿပီး အထူးသ ျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ကို ဦးတီခြန္ျမတ္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္း သည္ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးျဖစ္ သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္ယူစဥ္ က ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္မ်ား ေရးေပးသည့္အတုုိင္း လႊတ္ေတာ္သုုိ႔  လာေရာက္ဖတ္ ၾကားသည့္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုု၀န္ႀကီးမ်ား ရွိပါက သတိေပးေ၀ဖန္ေထာက္ ျပျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သည္ေနရာတြင္ ဦးတီခြန္ ျမတ္က အာဏာရပါတီမွ ထိပ္ ပိုုင္းေခါင္းေဆာင္မဟုုတ္၍ ဦး၀င္း ျမင့္ကဲ့သုုိ႔ အစုုိးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကုုိ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးေျပာ ၾကားႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း ဦးရဲ ထြန္းက သံုုးသပ္သည္။  တစ္ဖက္ တြင္လည္း ဦးတီခြန္ျမတ္ ေဆာင္ ရြက္ႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းကုုိအမတ္ ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ေအာက္ပါ အတုုိင္း အႀကံျပဳသည္။

‘‘လာေျဖတဲ့ ၀န္ႀကီး၊ ဒုု၀န္ ႀကီးကုုိ အျပစ္တင္တာမ်ဳိး မဟုုတ္ ဘဲ နည္းလမ္းေပးတဲ့ နည္းနဲ႔ ထိန္း ေက်ာင္းႏုုိင္တယ္’’

အသက္ (၆၈) ႏွစ္အရြယ္ ကြတ္ခုုိင္အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ ႏိုင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႕အ ႀကံဳကုုိ သံသယမရွိေသာ္လည္း အာဏာရအစုုိးရကုုိ ထိန္းေက်ာင္း ရန္သည္ စုုိးရိမ္စရာေကာင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ၎တုုိ႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထုုိမွ်မက လာမည့္ အစည္း အေ၀းကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္ စုုလႊတ္ေတာ္နာယက အေဆာင္ အေယာင္ ‘တူ’ ကုုိ မန္း၀င္းခုုိင္ သန္းက အလွည့္က် လက္က်န္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခဲြအတြက္  ဦးတီ ခြန္ျမတ္ထံ လဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ လည္းရွိေနသည္။

ယင္းသုုိ႔ ႀကီးေလး၊ အေရးပါ သည့္ တာ၀န္မ်ား၊ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ အျမင့္ ဆံုုးအာဏာကုုိ ထမ္းေဆာင္မည့္  ဦးတီခြန္ျမတ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ လႊတ္ ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ႏုုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း လက္ရွိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ခ်န္ထားခဲ့သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုုိင္ သန္းထက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္က လူသိ မ်ားခဲ့ၿပီး ၎၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာဆုုိမႈမ်ားကလည္း ျပည္သူလူ ထုုအၾကား ေရပန္းစားမႈႏွင့္ အား ေပးေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ လက္ရွိအာ ဏာရပါတီတြင္ ထိပ္ပုုိင္းေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္အမ်ားဆံုုး ေနရာရထား သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုုိ  ႏုုိင္ႏုုိင္နင္းနင္း ကုုိင္တြယ္ႏုုိင္ခဲ့ၿပီး  အစုုိးရ၀န္ႀကီး၊ ဒုု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္   ေထာင္စုုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း၀င္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိလည္း ေကာင္းမြန္ စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏုုိင္သူအျဖစ္ ႐ႈ ျမင္ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းအေျခအေနတြင္ ျပည္ ခုုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ေဟာင္း လက္ရွိ တစ္သီးပုုဂၢလအမတ္ ျဖစ္သည့္  ဦးတီခြန္ျမတ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္နာယက ထုုိင္ခံုုမ်ား ေပၚမွ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုုအဆင့္ အဖဲြ႕၀င္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား  မည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္းမည္ဆုုိသည္ ကုုိ အားလံုုးက စိတ္၀င္စားေန သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ အာဏာ ရပါတီ ကုုိယ္စားျပဳမဟုုတ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ဒီခ်ဳပ္ကုုိယ္ စားလွယ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာ သက္ ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ အစုုိးရကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ (Check and Balance) အေျခအ ေနအား တုုိင္းရင္းသားအမတ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အကဲခတ္ မ်ားက အဓိက ေစာင့္ၾကည့္ေန သည္။

‘‘ဦးတီခြန္ျမတ္အေပၚ အ ေလးထားမႈ အားနည္းသြားမယ္လုုိ႔ ထင္တယ္။ ဥပေဒအရ ထိန္း ေက်ာင္းမယ္ဆုုိေပမယ့္ တကယ္ တမ္းက ပုုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာလည္း  လုုိတယ္’’ ဟုု ေျမပံုုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ ဦး ေဖသန္းက သံုုးသပ္သည္။

ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ သည္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စား လွယ္မ်ားအေပၚ ပုုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္ ၎၏ သက္တမ္းအတြင္း  လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအ ၾကား အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ လက္ထက္ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ မ်ားအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ မႏုုိင္မနင္းျဖစ္မည္ကုုိ စုုိးရိမ္ ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စား လွယ္မ်ားအၾကား အေခ်အတင္ ျဖစ္မႈ ပုုိမုုိမ်ားျပားလာႏုုိင္ေၾကာင္း  ရခုုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးေဖသန္း က ခန္႔မွန္းသည္။

သုုိ႔ရာတြင္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ ဦးတီခြန္ ျမတ္အေပၚ ယံုုၾကည္မႈ အျပည့္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုုိ ေကာင္းမြန္စြာ ကုုုုိင္တြယ္ ႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

‘‘ေထြေထြထူးထူး ျပႆနာရွိ မယ္လုုိ႔ ကြၽန္မတိုု႔ မထင္ဘူး။ ဘာ ျဖစ္လုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ရွိစဥ္က တည္းက  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕  ဒုုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ သူက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိ ႏုုိင္ႏုုိင္နင္းနင္း ထိန္းႏုုိင္သြား မယ္လုုိ႔ ထင္တယ္’’ ဟုု ပုုလဲၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာ သည္။

ဥကၠ႒သစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကုုိ ထိန္း ေက်ာင္းႏုုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ တြင္ လံုုေလာက္သည့္ အေတြ႕အ ႀကံဳရွိေၾကာင္း သီေပါအမတ္ ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက သံုုးသပ္ သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္  တမ္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ တာ၀န္ ထမ္းခဲ့၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရပ္ ၀န္းတြင္ ခုုႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ က်င္ လည္ခဲ့မႈက ဥကၠ႒ထုုိင္ခံုုေပၚမွ  အခက္အခဲမ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းႏုုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ၎က႐ႈ ျမင္သည္။

သုုိ႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၏ ဒုုဥကၠ႒  ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏွင့္ ဦးျမညိမ္းတုုိ႔သည္ ဥကၠ႒မ်ား၏ ေနာက္တြင္ ခပ္လွ်ိဳလွ်ိဳသာ ျဖစ္ခဲ့ ရရာ ဒုုဥကၠ႒ႏွင့္ ဥကၠ႒ၾကားမွအ ဟသည္ ႀကီးမားလြန္းေၾကာင္း ျမင္သာခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေမးခြန္းကုုိ မေျဖႏုုိင္ပါက လႊတ္ေတာ္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိ ဟုု ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္အဖဲြ႕ အ စည္း၀င္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုုိ ဦး၀င္း ျမင့္လက္ထက္က ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆုုိခဲ့ဖူးသည္။

ဒုုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား ျပန္လည္စတင္ၿပီး မၾကာမီ အစုုိးရကုုိ အက်ပ္ေတြ႕ေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမေမးရန္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကုုိ စိစစ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ ၍ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား လႊမ္းမုုိးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုုိ  လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ေ၀ ဖန္သူမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆုုိပါ အေျခအေနကုုိ ဦး ၀င္းျမင့္က ေခ်ဖ်က္ျပခဲ့သည္။ ပါတီကုုိယ္စားျပဳမႈကုုိ မၾကည့္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မကုုိက္ညီသူမ်ားကုုိ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုုိခဲ့ၿပီး အစုုိးရအဖဲြ႕အစည္း ၀င္မ်ားကုုိ ခ်ီးက်ဴးသင့္ပါက ခ်ီး က်ဴးကာ ျပတ္သားစြာေျပာဆုုိရမည့္အခ်ိန္တြင္  ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ျပတ္သားျပခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုုိ႔ ဥကၠ႒သစ္ ဦး တီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္ စားလွယ္မ်ားအေပၚႏွင့္ အစုုိးရအ ဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားအေပၚ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္အား ရွိ၊မရွိကုုိ လႊတ္ေတာ္အ ေရး ေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ဳိ႕က ေမး ခြန္းထုုတ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္ အႀကီးအကဲေနရာကုုိ အာ ဏာရပါတီကသာ ဦးေဆာင္ ေလ့ရွိၿပီး အာဏာရ ပါတီ၀င္မ ဟုုတ္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုုိ တာ ၀န္ေပးအပ္ျခင္းက စြန္႔စားရာက် ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားက အေစာပုုိင္းတြင္  ေထာက္ျပၾကသည္။

သုုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဒုုဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္း ဟိန္သည္ အာဏာရပါတီ ဗဟုုိ အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ တစ္ ဦးျဖစ္၍ ဥကၠ႒ႏွင့္ တုုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္း ကာ လႊတ္ေတာ္ကုုိ ႏုုိင္နင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ပံုုမွန္အတုုိင္း လည္ပတ္ႏုုိင္မည္ဟုု ၀ါရင့္အမ်ဳိး သမီးအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က  သံုုးသပ္သည္။

ထုုိ႔အျပင္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ အစုုိးရအဖဲြ႕ကုုိမ်ားစြာ အ ေျပာင္းအလဲ ျပဳလုုပ္မည္ဟုု နား လည္ထားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သျဖင့္ အစုုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား နား လည္မႈ ပုုိရွိလာမည္ဟုု  ဒီခ်ဳပ္အ မတ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။

သုုိ႔ႏွင့္တုုိင္ ဦးတီခြန္ျမတ္၏  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္မွာ အ ေသအခ်ာပင္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သစ္ကုုိ ပထမဆံုး ေစာင့္ႀကိဳေန သည္မွာ ၿငိမ္းစုုစီဥပေဒကို ျပင္ ဆင္သည့္  ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။  ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုုိ ေဆြးေႏြးရန္  တပ္မေတာ္သား ကုုိယ္စားလွယ္  ၆၀ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္ စားလွယ္ ၈၀ အထိ စာရင္းေပးထားသည္။ အဆုုိပါအေရအတြက္ သည္ ဒုုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ေဆြးေႏြးသူအ မ်ားဆံုုး စံခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သတၱမပံုုမွန္ အ စည္းအေ၀းမ်ားတြင္ က်န္ရွိေန သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုုိ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္၍ ျပ႒ာန္းႏုုိင္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုုအတြက္  ၀န္ထုုပ္၀န္ပုုိး ျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒ မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ကာ ျပည္သူ မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုုိ  ျမႇင့္တင္ ေပးႏုုိင္မည့္၊ အာမခံခ်က္ေပးမည့္  ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ႏုုိင္ေရး (သိုု႔ မဟုုတ္) အသစ္ ျပ႒ာန္းႏုုိင္ေရးတုုိ႔ သည္ ဥကၠ႒သစ္ဦးတီခြန္ျမတ္ အ ေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ တာ၀န္ မ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္  စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ၎ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာ  ဥပ ေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာ ႏုုိင္ငံအတြင္း ဒီမုုိက ေရစီ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္း လာေစရန္၊ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ အ ေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပုုိမုုိရရွိ လာေစရန္ ကုုိယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိ သမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က  အေလး အနက္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူလူထုု၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လြန္စြာႀကီးမားေနၿပီး  ေျပာင္းလဲ တုုိးတက္မႈကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား ေနသျဖင့္ ပံုုမွန္အတုုိင္းလည္ပတ္ ေန႐ံုျဖင့္  အားရေက်နပ္မႈရရွိရန္ မလြယ္ေၾကာင္း  ဦးေဖသန္းကသံုုး သပ္သည္။ထုုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကပုုိမုုိႀကိဳးစားရန္ လုုိအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ လမ္းၫႊန္ ဦးေဆာင္မႈသည္ မ်ား စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကုုိ ဥပ ေဒျပဳမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္က အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းခြင့္ အပီအ ျပင္ေပးမယ္ဆုုိရင္ လႊတ္ေတာ္  အားေကာင္းလာမယ္’’ ဟုု ဦးေဖ သန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

 ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ကူး ေျပာင္းခဲ့သျဖင့္ အစုုိးရအဖဲြ႕ အစည္း၀င္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မႈ အျပည့္အ၀ေပးကာ လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔ ေလးစားစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကား ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏အဆုုိႏွင့္ ဆံုုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္ နာျခင္းတုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါက လႊတ္ ေတာ္၏ ပံုုရိပ္တက္လာမည္ဟုု လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ယံုု ၾကည္ထားသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္  ဥပေဒျပဳေရးကုုိ ပံုုမွန္သြားေနေသာ္ လည္း အစုုိးရကုုိ စိစစ္ထိန္း ေက်ာင္းသည့္ အပုုိင္းတြင္ ယခုု ထက္ပုုိ၍ ေဆာင္ရြက္ျပရန္ လုုိ အပ္ေၾကာင္း ဦးေအးေက်ာ္က  တုုိက္တြန္းအႀကံျပဳသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာသည္ ဦးတီခြန္ျမတ္အတြက္ ပန္းခင္းလမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း သံုး သပ္ထားၾကသူမ်ားကို သူကမ ထင္မွတ္ထားသည္မ်ား လုပ္ျပႏိုင္ မလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္သည္။