တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး ႏွစ္ဖက္ဌာနခ်ဳပ္တပ္မွဴးမ်ား ေစလႊတ္ေတြ႕ဆံုေစမည္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတုိ႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − JMC)

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္ မွတ္ေရးထိိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအ ၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ ေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မွဴးမ်ား ေစလႊတ္ေတြ႕ဆံုေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရး ဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-U) အတြင္းေရး မွဴး(၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမလ ၈ ႏွင့္ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ JMC ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း JMC-U အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေအာင္ က ေျပာသည္။  


JMC အေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရး ေအာက္ေျခတပ္မွဴး မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ ရန္ ယခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဘာသာ စကားအခက္အခဲႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မတူ ညီမႈအေပၚ အျပန္အလွန္ ေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ရွင္းျပသည္။

 ‘‘ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးေတြ ေတြ႕ဆံုေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကေတာ့ ဒီေအာက္ေျခမွာ ရင္းႏွီးမႈ ရွိသြားမယ္၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ ရင္းႏွီးမႈမရွိ ဘဲနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ မရႏိုင္ပါဘူး’’ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေအာင္က ေျပာ သည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ဖက္ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုက္႐ိုက္ေစလႊတ္သည့္ တပ္မွဴး မ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္ က်င့္သံုးရ မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေမလ ၁၀ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မ တီအစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူမ်ားကဆိုသည္။

‘‘အဲဒါကို အတည္ျပဳၿပီးၿပီ ဆိုတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း စတင္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ဖို႔ရွိတာေပါ့ေနာ္’’ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ရွင္းျပ သည္။

 ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သံသယမ်ားရွိေနေသးၿပီး NCA ကို နားလည္မႈလြဲေနျခင္း၊ NCA ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ မတူျခားနားမႈ မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စိုး ရိမ္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပံုမွန္ဆက္ဆံမႈ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ဒုဥကၠ႒(၁) ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး (KNU) စစ္ ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္း ဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာ္မတီ (RCSS) ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)အၾကား စစ္ေရးတင္း မာမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

More in News Section