လက္ေတြ႕အခက္အခဲမ်ားေပၚမူတည္၍ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရ သည့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚမူ တည္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။ 


ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အ ေဆာင္အအံု၀င္းအတြင္းရွိ ဇဗၺဴ သီရိေဆာင္၌ ေမလ၉ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ ေတာ္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အ ထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ တြင္ စတင္ျပ ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွစ္ ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာဥပေဒတစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲခဲ့သည္။ 

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ဥပ ေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ အခက္အခဲႀကံဳ ေတြ႕ရျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္ အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။ 

‘‘ဥပေဒျပဳတဲ့ အခါမွာ ေရွ႕ ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွာတင္ ပံုေနတာမ်ိဳး ေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာတင္ ပံု ေနတာမ်ိဳးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရဲ႕  သေဘာထားနဲ႔မကိုက္ညီတာေတြ  ဒါမ်ိဳးေတြေတာ့အမ်ားႀကီး ရွိေန တယ္။ နည္းဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လည္း ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား နည္းေနတာမ်ိဳးေလးေတြရွိတယ္’’ ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္  ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမို  ျမန္ဆန္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာလွမိုးကေျပာသည္။ 

အဆိုပါျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ံုးၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုးက လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ရွိ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ နည္း ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ သက္ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားအ ေနျဖင့္ညႇိႏိႈင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးတီခြန္ျမတ္က အႀကံျပဳသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ ဖိတ္ ၾကားပါက အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အညီ သြားေရာက္ရျခင္းျဖစ္၍  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖိတ္ၾကားခံရပါက လႊတ္ေတာ္ မ်ားသို႔ အသိေပးရန္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္း ခိုင္သန္းကေျပာၾကားသည္။