ႏုိင္ငံအတြင္း လူလုပ္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားပါ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးေျပာ

 ႏိုင္ငံအတြင္း၌ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အ ျပင္ လူလုပ္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက တ ကယ့္အမွန္တရားအတိုင္းၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ သဘာ၀ေဘးတင္မက ဘူး လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေဘးေတြခံ ေနရတာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အဆင္မေျပမႈေတြရွိတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆို သည္။

ေမလ ၁၀ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ Hilton ဟုိတယ္၌ ျပဳလုပ္ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခဆန္း  စစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး ႐ံႈးႏုိင္ေျချပေျမပံုေရးဆြဲေရးလမ္း ၫႊန္ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ပထမအ ႀကိမ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါေဘး အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လြန္ စြာအားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ၀န္ခံေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိိခိုက္ဆံုး႐ံႈး ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၁ႏိုင္ငံကို ေလ့လာေကာက္ယူထားေသာစစ္ တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး ႐ံႈးႏုိင္ေျခအဆင့္ (၉)တြင္ရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ ေဘးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရင္  ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ အထင္အ ရွားပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္လြန္ စြာအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ယင္းအ တြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနသစ္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕ စည္းထားေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

သဘာ၀ေဘးျဖစ္ေပၚပါက အလ်င္အျမန္တုံ႕ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေရး သည္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း အေျချပေျမပံုေရးဆြဲေရး သည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္လိုတယ္။  ကိုးကားဖို႔အခ်က္အလက္ေတြလို တယ္။ ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔  Data ေတြအမ်ားႀကီးလိုတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

၁၉၉၅မွ ၂၀၁၄ အတြင္း ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခ အ ဆင့္တိုင္းတာခ်က္အရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အဆိုးရြားဆံုးထိခိုက္ ၿပီး အဆင့္ (၂) ၌တည္ရွိေန ေၾကာင္း အဆိုပါအခမ္းအနား တြင္ျဖန္႔ေ၀သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ေဖာ္ျပထားသည္။