သတင္းတုမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ေလးရပ္ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ားခ်မွတ္

အာဆီယံသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရေသာျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ ဓာတ္ပုံ−ထက္အာကာေက်ာ္

သတင္းတုမ်ား၏ အႏၲ ရာယ္ျဖစ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မဟာ ဗ်ဴဟာမူေဘာင္ေလးရပ္ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးမည္ဟု အာဆီယံအဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သတင္းျပန္ၾကား ေရးဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားအစည္း အေ၀းအၿပီး၌ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အထက္ပါအစည္းအေ၀းကုိ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒တာ ၀န္ယူထားသည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရာ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပး ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တုံ႔ျပန္ ျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လက္ ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အား လုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး မူေဘာင္ ေလးရပ္ကုိ သေဘာတူခဲ့သည္။

‘‘တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ အြန္လုိင္း အသုံးျပဳျခင္းအမူအက်င့္ေတြ တိုး ျမႇင့္လာဖုိ႔ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ေတြအေနနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆာင္ ရြက္ၾကရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး အြန္ လုိင္းမုသားလႊင့္တင္ျခင္းေတြက ေန ဒုကၡေပးေနတဲ့အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၾကရပါ မယ္’’ ဟု စင္ကာပူႏုိင္ငံသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးမစၥတာအုိင္ဆြာရန္က ေျပာသည္။

နည္းပညာတိုးတက္လာမႈ အရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လ်င္ျမန္စြာစီးဆင္းမႈႏွင့္အတူ သ တင္းမွားမ်ားလည္း အခ်ိန္တုိအ တြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထုိ႔အ တြက္ လုံၿခံဳမႈရွိေသာ၊ ယံုၾကည္ရ ေသာ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယုံၾကည္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ၀န္းက်င္ကုိ မျဖစ္မေနဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မစၥတာအုိဆြာရန္ကဆုိသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားက ေကာင္း က်ိဳးမ်ားစြာ ေပးေနေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားက သ တင္းအတုမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းအပါ အ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ ေပၚေစသည္ဟု အာဆီယံ၀န္ႀကီး မ်ားက အေလးထားေျပာၾကား သည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ အာဆီယံသ တင္းျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအ ၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိပညာတုိး ျမႇင့္ရန္၊ သတင္းတုမ်ားကုိ ဆန္႔ က်င္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသက္ ဆိုင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ သတင္းတု မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကုိအေကာင္းဆုံး တုံ႔ျပန္သည့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားမွ်ေ၀ရန္တို႔ကုိ အတူ တကြေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ခဲ့သည္။

အထက္ပါ အာဆီယံသ တင္းျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး မ်ားအစည္းအေ၀းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

More in News Section