မူဆယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ကုလထုတ္ျပန္

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕႐ံုးက ေမလ ၁၃ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏႈိင္း ေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး၊ ကုလ သမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ (ယာ ယီ) မစၥတာ ခႏုသ္အာစဘီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ အရပ္သား မ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈမ်ား ရွိရာ ၎အေနျဖင့္ အလြန္ပင္စိုး ရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စိတ္ရင္းျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈမ်ား မျဖစ္ ပြားေစေရးႏွင့္ လူထုအားကာ ကြယ္ႏိုင္ေရး ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသသို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ခြင့္ျပဳရန္ လည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔ ၎က တိုက္တြန္းထားသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေရး သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏွစ္ဆအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ အားေပးတိုက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမႈေပးထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည္။