လစ္လပ္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ ေနရာအတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ေမာင္ျမင့္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္း

 လစ္လပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ ေမာင္ျမင့္ကို ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္ စာရင္း တင္သြင္းသည္။

ထုိသို႔ အမည္စာရင္း တင္ သြင္းမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္လိုသူရွိပါ က အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာပူးတြဲတင္ျပ၍ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေၾကညာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အမည္စာ ရင္းတင္သြင္းခံရသူ ဦးတင္ေမာင္ ျမင့္သည္ မႏၲေလးအေျခစိုက္ အသက္ (၆၆)ႏွစ္အရြယ္ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ထုတ္ျပန္သည့္ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ခံု႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က သံုးဦးစီ အမည္စာရင္းတင္သြင္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦး အနက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခ့ဲသည့္ ဦးညီညီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က အတည္စာရင္းတင္သြင္းသူ သံုးဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးညီညီကို ၎၏ သေဘာဆႏၵအရ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေန သည့္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ရာထူးေနရာ အတြက္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အမည္စာရင္း ျပန္လည္တင္သြင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း စံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားသည့္ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ အဆံုးအျဖတ္ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာ ထားသည္။