ဒီခ်ဳပ္အမတ္တင္သြင္းသည့္အဆုိ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အမ်ားစုကန္႔ကြက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင့္မရ

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦး၀င္း၀င္းတင္သြင္းသည့္ အဆုိတစ္ရပ္ကိုဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ကန္႔ ကြက္သျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳရန္ ေမလ  ၁၄ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀င္း ၀င္းတင္သြင္းသည့္အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ပညာေရး၀န္ ထမ္းမ်ားကုိ ၎တို႔မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပးတာ၀န္ခ်ထားေပးရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိကုိ ဒီခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကကန္႔ကြက္ သျဖင့္ စက္ခလုတ္အသံုးျပဳမဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။

မိသားစုႏွင့္ေ၀းကြာသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး၊ ခရီးသြားလာေရးအဆင္မေျပမႈ၊ ဘာသာစကားမကြၽမ္းက်င္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆက္ ဆံေရးအခက္အခဲႏွင့္ လုံၿခံဳမႈမရွိ သည့္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း ဦး၀င္း၀င္းကအဆုိ တင္သြင္းစဥ္ေျပာသည္။

‘‘မိသားစုနဲ႔အနီးစပ္ဆုံးမွာ ရွိတဲ့ ရာထူးတာ၀န္နဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိဖု႔ိအတြက္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာလည္း အလြယ္တကူမရရွိဘဲ အခက္အ ခဲေတြႀကံဳေတြ႕ေနၾကတာလည္း ၾကားသိရပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိ သည္။

ယင္းအဆုိကုိ ေစတုတၱရာမဲ ဆႏၵနယ္မွ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးေအာင္ ေက်ာ္လြင္က  ေထာက္ခံေသာ္ လည္း အျခားဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္ခလုတ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာေထာက္ခံမဲ၁၁၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၂၆ မဲ၊ၾကားေန ခုနစ္မဲရွိ၍ အဆုိကုိ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသည္။ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားလႊမ္းမုိးသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္တစ္ဦးတင္သြင္းသည့္အဆုိ ကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္မႈသည္ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္ခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားေၾကာင္း အဆုိ တင္သြင္းသူ ဦး၀င္း၀င္းက မီဒီ ယာမ်ားအားေျပာသည္။