တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား စာရိတၱေကာင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာႏွင့္ က်န္းမာေရးေထာက္ခံစာမလိုေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေမလ ၁၄ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚၿပံဳး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

၂၀၁၂ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္ စာအုပ္တြင္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္ က်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံစာကို တင္ ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကစ၍ အဆိုပါေထာက္ခံစာမ်ား တင္ျပရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ အထိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အဆိုပါေထာက္ခံစာမ်ားပူးတြဲတင္ျပရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚၿပံဳးက ဆက္စပ္ေမးခြန္းထပ္မံေမးျမန္းစဥ္ ေျပာသည္။ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာသည္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးက ထုိသို႔ ေထာက္ခံစာမ်ား ဆက္လက္တင္ ျပေနရျခင္းကို ျပန္လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံစာမ်ားပူးတြဲတင္ျပရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု ေျပာသည္။

ယခင္က တကၠသိုလ္၀င္ တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အသီး သီး၌ တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး၏ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးခ်က္၊ ရပ္ကြက္ေက်း ရြာအတြင္း ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပ ရသည္။