အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေန

အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သားေကာ္မတီက ေမလ ၁၄ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေၾကညာခ်က္တြင္ ‘ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔မွစ၍ သတ္ မွတ္လိုက္သည္’ ဆိုသည့္အခ်က္ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ လတစ္ဝက္စာ နစ္နာရသည့္သ ေဘာျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ မ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ား ပါ ဝင္ေနသည့္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြေၾကညာခ်က္ပါအခ်က္ မ်ားကို ႀကိဳတင္မသိရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

အဆိုပါအခ်က္ကို ႀကိဳတင္ သိရွိမည္ဆိုပါက   လက္ခံမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးမွသာ ၎တို႔ သိခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအ ဖြဲ႕ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္  အလုပ္သမားမ်ား လက္ရွိခံစား ေနရသည့္အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို မျဖတ္ေတာက္ရန္ဟူေသာ အခ်က္အား ေၾကညာခ်က္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ ရွိလာခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္ ပါဝင္ ျခင္းမရွိဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္လို႔ အႀကံျပဳတင္ျပ ထားတာေလ။ တကယ့္တကယ္ ေၾကညာခ်က္ထြက္လာေတာ့ပါ မလာဘူး။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ငန္း ခြင္ေတြမွာ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိလာ ႏုိင္တာေပါ့’’ ဟု ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။  အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ဆိုပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ရယူသင့္သည္ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အခုလို ကိုးလိုးကန္႔လန္႔ျဖစ္ ေစတာမ်ိဳးေတြ ပါလာေတာ့ ကိုယ္ ေတြလည္း ဘယ္ေကာင္းမလဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အ ေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဆက္သြယ္၍ မရရွိေပ။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသည္ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ႏွစ္လေက်ာ္မွသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏႈန္းထား တရားဝင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။