သေဘၤာသားလက္မွတ္အတု ျပဳလုပ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္၏ စီဒီစီလက္မွတ္မ်ားကို ယာယီဆုိင္းငံ့

သေဘၤာသားလက္မွတ္ မ်ား အတုျပဳလုပ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာသား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္၏ စီဒီစီလက္မွတ္မ်ာကို ေရေၾကာင္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဌာနခဲြ၏ စိစစ္မႈျဖင့္ ယာယီ ဆုိင္းငံ့ထားသည္ဟု သေဘၤာသားဌာနခဲြ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတုိး ျမင့္က ေျပာသည္။

သေဘၤာသားကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္၊ တတ္ကြၽမ္းမႈလက္ မွတ္မ်ားကို အတုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ျခင္းေၾကာင့္ ယာယီဆုိင္းငံ့ထား သည့္ သေဘၤာသားဦးေရသည္  ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ ၁,၁၅၉ ဦးရွိၿပီး ဌာနသို႔လာေရာက္ေျဖရွင္း ရန္ ယင္းသေဘၤာသားမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ယာယီဆုိင္းငံ့ထားသည့္ သေဘၤာသားမ်ားသည္ ဌာနသုိ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းပါက သက္ ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးက ဥပေဒအရ အေရးယူ၍   ဆုိင္းငံ့စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးေနၿပီး  ၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၅ အထိ လက္မွတ္တုကိုင္ ေဆာင္ျခင္း၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား တုိင္တန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ မွတ္ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ သေဘၤာ သား ၇၀၀ ရာေက်ာ္ကို စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘သေဘၤာသားေတြက ဌာန ကို အျမန္ဆုံးလာၿပီး ဆက္သြယ္ လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ ရာ တရား႐ုံးမွာ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ဖို႔ လိုတယ္။ သေဘၤာသားလက္ မွတ္တုမွာ ကိုယ့္နာမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ ကိုယ္မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေနရင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေျဖရွင္းလို႔ ရပါတယ္’’ ဟု ဦးတုိးျမင့္က ေျပာ သည္။

ဆုိင္းငံ့ခံရသည့္ သေဘၤာ သားစာရင္းကို    ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ   ဦးစီး ဌာနတြင္     ေၾကညာထားၿပီး၊ သေဘၤာသားလက္မွတ္ ယာယီဆုိင္းငံ့ခံရသည့္    သေဘၤာသားသည္ ဌာနသုိ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္း ပါက အမႈေပၚမူတည္ကာ တရား စဲြဆုိ၍ တရား႐ုံးက ဒဏ္ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းခ်မွတ္အေရးယူသည္။