က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ရန္ကုန္တိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္သင့္ေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ေျပာၾကား

 ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး စီမံကိန္း’ သည္ လတ္တေလာ စတင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္သင့္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက မတ္ လတြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ‘ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း(၂၀၁၈-၂၀၂၁)’ ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။


တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ယင္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ မူၾကမ္းကိုေရး ဆြဲတင္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ မည့္ လယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီမ်ားက ဝယ္ ယူထားမႈမရွိေသးျခင္း၊ ဝယ္ယူ ထားသည့္ လယ္ေျမအခ်ိဳ႕သည္ ပံုစံ (၇) မရွိေသးျခင္း၊ ပံုစံ (၇) ရွိ ေသာ ေျမမွာလည္း လယ္ယာေျမ အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ မရရွိေသး ျခင္း အေျခအေနမ်ား ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြား ေရးေကာ္မတီ အႀကံျပဳတင္ျပ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 ‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ ဆိုင္ခြင့္၊ လယ္ယာေျမအျခား နည္း သံုးစြဲခြင့္ရရွိေစရန္ ပထမအ ဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ထို မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စက္ မႈစီးပြားေျမမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါ တယ္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္း မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရး လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ ေစရန္ Logistics လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈရရွိေစရန္ ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္’’ ဟု ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚႏြယ္ ႏြယ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္ သင့္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွသာ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပသင့္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၁ တတိယမူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ ၌ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိ သင့္ပါေၾကာင္း ဘ႑ာေရးစီမံ ကိန္း စီးပြားေရးေကာ္မတီက အ ႀကံျပဳသံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္ ဟု ၎ကေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳ ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ခုတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၂၂ ခုကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ၃၁၃ ဘီလီ ယံ၊ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ သည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားဦးေရ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းမူ ၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ဇယ်က ေဆြးေႏြး သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ထံ ေပး ပို႔တင္ျပခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမူၾကမ္း စာအုပ္သည္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အ စည္းက ႏွစ္ပတ္လည္ထုတ္ေဝ သည့္ မဂၢဇင္းစာအုပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေန သည္ဟုလည္း ၎ကေဝဖန္ သည္။

 ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဝင္းက လည္း ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီး ျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ထပ္မံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။