သဘာဝေဘးက်ေရာက္မွသာ ေဂဟစနစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ နားလည္လာဟု ဒုသမၼတေျပာ

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ခံစားရမွသာ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ သိရွိ နားလည္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္သကဲ့ သို႔ သဘာဝအေျခခံအေဆာက္အ အံုမ်ားျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ထိန္းသိမ္း ျပဳစုေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလိုအပ္ သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ (စတုတၳအႀကိမ္) အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအ တိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။


ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမေဆာင္ရြက္မီ ကပင္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ထိ ခိုက္ႏုိင္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ရရွိမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဘက္စံု စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ ရန္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြက တိုက္ တြန္းေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ကမ္း႐ိုးတန္းေဂဟစနစ္ ေတြက ရရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြအ ေပၚမွာ မွီခိုရပ္တည္ေနၾကရတဲ့အ တြက္ အလြန္အမင္းထုတ္သံုးစြဲမႈ ေတြ မျဖစ္ေစဖို႔လည္း ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုသမၼတက ဆိုသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ကမ္း ႐ိုးတန္းလံုၿခံဳေရး ေရလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ေနေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ႏွင့္ စက္ေလွမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္မည့္အျပင္ နာဂစ္အတြင္း ပ်က္စီးေသာ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေနမည့္ အေျခအေနမ်ားကို အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြး ေႏြးမည္ဟု ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က မီဒီယာ အား ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ၿပီး သိပ္မပ်က္စီး ေသးတဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းေတြ၊ သဲ ေသာင္ေတြ၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာ ပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈဗဟိုေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ ဘာ ၁၃ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ ၁၀ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအ ႀကိမ္ အစည္းအေဝးပြဲကို ၂၀၁၇ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီး အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုး ခ်က္၊ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီး အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ငါးခ်က္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီး အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုးခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတကေျပာသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ေသာ အ စည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၃ ခ်က္အနက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၁၅ ခ်က္ ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ ရွစ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ မြန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။