ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလး ေသြးေပါင္ျမင့္မားႏိုင္

ညစ္ညမ္းေသာေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္မိျခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ညစ္ညမ္းေသာေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ႏွစ္ဦးစလံုး က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

ကိုယ္ဝန္သက္တမ္းရင့့္ခ်ိန္တြင္ ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားေသာ ေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းနည္းပါးေသာ ကေလးမ်ားထက္ ေသြးတိုးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။


သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈအရ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ ျခင္းႏွင့္ ကေလးဘဝတြင္ ေသြးတိုးျခင္းၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း သာ ေဖာ္ျပၿပီး သက္ေသမျပႏိုင္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျမင့္ မားေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ဂြၽန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ကားအင္ဂ်င္၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သစ္သားမ်ား ေလာင္ကြၽမ္းမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ေလ ထုထဲ ေသးငယ္ေသာအမႈန္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ယင္းညစ္ညမ္းေသာေလကို ႐ွဴမိပါက အမႈန္အမႊားမ်ား ေသြး လည္ပတ္မႈစနစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားေသာ ေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားပါ ေသြး တိုးႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ တစ္ဝန္း က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

မိခင္ေလာင္းဘဝႏွင့္ ကေလးဘဝတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ေရရွည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သျဖင့္ စည္းကမ္းဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ေစာေစာစီးစီး ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳသည္။

—Ref: UPI

More in News Section